Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nelly beschouwde hem met zekeren eerbied; het kwam niet in haar op om hem met eene opmerking, of met eene vraag in de rede te vallen. Toch waren zijne opvattingen van het leven voor haar vreemd en zij bleven vreemd, al trof het haar soms, dat zijne gedachten over het geluk oude bekenden waren, die zij tehuis in het Westen ook wel had ontmoet, maar verkleed in een leelijk nieuwerwetsch kostuum. Zij meende die leer van het geluk van den Oosterling reeds te hebben gevonden, verzeild geraakt in dwaze verzenboeken, evenzoo als de overoude klassieke harp in het alledaagsche omhulsel van een nieuwerwetsche pianino.

Emin vroeg haar, of zij in vollen ernst gelooven kon, dat een stam, die zoo openlijk het kalm genot van het heden tot zijn godsdienst verheven had, zoo hatelijk en bloeddorstig zou kunnen zijn, als gezegd werd? Neen, zijne stamgenooten waren als de kameel: de kameel was het vriendelijkste en vredelievendste van alle dieren; maar geplaagd en geprikkeld, geraakte hij in teugelooze drift en dan beet en vertrapte hij zijn eigen heer en meester. De afschuwelijke rooftochten in vroeger jaren onder den naam van „de Kruistochten" door de Christenen ondernomen, hadden den grond gelegd tot den grooten haat en tot al de dweepzucht die nog in het Oosten leefden, wraak roepende voor de toen gepleegde gruwelen. Voorheen hadden de Arabieren de Christenen niet gehaat, Hij vertelde haar van Saladijns edele, onbe-

K

F.NDYMION.

Sluiten