Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker dat zij, na zijn gedrag van heden, alles op den ouden voet tusschen hen zou laten blijven vooitgaan. Het is waar, zijne opvoeding en de zeden van zijn land konden hem eenigermate verontschuldigen. Buitendien was zij ervan overtuigd, dat hij gehandeld had onder den indruk van een plotselinge opwelling en niet met overleg. Eigenlijk was zij minder boos op hem dan op zichzelf en zij schaamde zich erover, dat zij zich dit zoo bijzonder aantrok. Zij was toch geen kind! Wat was er dan voor vreeselijks gebeurd? Was het geheel, welbeschouwd, niet om hartelijk over te lachen? Als haar vader hen samen gezien had, zou hij er een kluchtige novelle van hebben gemaakt.

Het éenige wat haar te doen stond aldus eindigde zij haar zelfonderzoek — was, de zaak kalm op te nemen en den verliefden Arabier een\ oudig uit te lachen. Zij zou zelf op zijne uitnoodiging voor den volgenden dag terug komen. Maar bij de eerst-voorkomende aanleiding zou zij hem met gemaakte onverschilligheid, en op een kwetsenden toon, te verstaan geven, hoe een man zich in het bijzijn van Westersche dames behoort te gedragen. Nu wilde zij aan 't geheele geval niet meer denken. — Maar dit deed zij toch.

Door een Arabier te zijn gekust, — dacht zij, zich wederom opwindende — stond vrijwel gelijk met dooi een knecht gekust te worden.

Toen haar vader thuis kwam veinsde zij uitgelaten

Sluiten