Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was hij nog een stap verder gegaan. Hij was besloten om met zijne twee halfvolwassen zoons tot den Islam over te gaan.

Het was een paar maal gebeurd, dat een Christen Mahomedaan geworden was; en telkens had dit groot opzien gebaard; Blumenbach noemde het eenvoudig een schandaal. Hij wilde zich als consul laten gelden. Hij hield het voor zijn consulsplicht, te waken voor de instandhouding van Europa's goeden naam in den Oriënt.

Skandar's jong, kinderlijk eenvoudig gelaat straalde van overmoedigheid. Hij trok aan de dunne kneveltjes op zijne bovenlip en liet zijn staf, zonder aanzien des persoons, neerkomen op ruggen en beenen van de menschen, die niet behoorlijk aan zijne waarschuwende stem gevolg gaven.

Zij gingen vlak langs Nureddins graf en bleven ten laatste in een nauwe straat voor een kleine poort staan. Dit was de ingang naar Emins woning.

Skandar klopte aan en een eunuck, die den naam droeg van Wachter der Leliën, stak zijn donker hoofd even buiten de poort. Deze werd dadelijk weder gesloten en bleef een poosje dicht om aan de vrouwelijke bewoonsters van het huis, als deze zich soms op het plein mochten bevinden, de gelegenheid te bieden zich terug te trekken.

Toen de groote deur ten tweedenmale open sprong

Sluiten