Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Als mijn nikkelknol stil staat, dan staan wij voor booze tijden."

„Mijnheer Harven," merkte Dimitri de hótelhoudêr, die juist zijn dagelijksche buiging kwam maken, op „u voorspelt meer waarheid dan u zelf denkt. Bij die woorden stelde hij hem een brief ter hand.

Harven zette zijn bril op en las.

De brief was van Blumenbacli, die mededeelde, dat er in de stad ernstige ongeregeldheden dreigden los te barsten. Hij herinnerde Harven eraan, dat Emin, een poos geleden, hun zijn landhuis, even buiten de stad gelegen, ter beschikking had gesteld. Hij raadde Harven ernstig aan, om van die aanbieding gebruik te maken. De villa zou allicht zoo bewoonbaar zijn dat Harven en zijne dochter er een paar dagen in konden \eitoeven, tot de orde in de stad weer hersteld was. De ooi zaak van al die drukte was de afvalligheid van den Seniër.

Nelly wilde eerst niets van Blumenbachs voorstel weten.

Toen Emin, volgens gewoonte, den anderen dag verscheen, liep zij, zoodra zij hem de poort zag inkomen, haastig naar hare kamer.

Intussclien las Harven Blumenbach's brief aan Emin voor. Deze drong er ernstig op aan hem en zijne dochter reeds dienzelfden middag naar zijne villa te Salaihye te mogen brengen. Hij zou daar een klein souper laten gereed maken en daarna zouden zij gemeenschappelijk

Sluiten