Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tijd van die onthulling niet gekomen. Nog was Damaskus de vroolijke, opwekkende stad van den Islam.

Nelly ademde met verrukking de heerlijke, door bloemengeur gekruide lucht in; zij had zoo geheel haar plan van koele terughouding jegens Emin vergeten, dat zij, bepaald tot hem gewend, uitriep:

„Hoe schoon is het hier!"

Hij antwoordde:

„God heeft de tuinen rondom Damaskus zoo fraai geschapen om daardoor de menschen er toe te bewegen de stad ook inwendig te verfraaien, zoodat de tulband niet mooier worde dan het hoofd. Maar, het is ook waar, ge hebt nog lang niet alles gezien in die gezegende stad. U moet noodzakelijk Velid's Moskee gaan zien. Als ge er aanstaanden Vrijdag tegen zonsondergang heen wilt gaan, dan ben ik er stellig."

Zij gaf geen antwoord; maar zij kon er toch niet toe komen het hem al te duidelijk te doen merken, dat dit herhaald voorstel om samen de Moskee van Yelid te gaan bezoeken, haar hinderde. Hij was nog nimmer in een zoo voordeelig licht voor haar verschenen, zooals nu hij daar tegenover haar stond, met bloemen bestrooid en met een paar donkerroode blaadjes in zijn gitzwarten bakkebaard prijkend.

Weldra viel de schemering in en de duisternis volgde. Een paar bonte lampions werden aan de boomen opgehangen en aangestoken. Het kleine feest „de fantasia"

Sluiten