Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als dollen roofden en plunderden, ontmoetten en hen tegenhielden. De halve kerk werd als veroverd beschouwd; maar de andere helft, die zich vrijwillig had overgegeven, mocht in het bezit der Christenen blijven. Christenen en Geloovigen hielden hier hunne godsdienstige plechtigheden in hetzelfde gebouw en zij gingen tezamen in-en-uit, door dezelfde poort. Zoo had het moeten blijven. De herinnering daaraan was een van de schoonste monumenten op het puin van Damaskus' verleden gebouwd. Thans begrepen Rechtgeloovige Moslemin en Christenen elkander niet meer.

Overstelpt van haar gevoel reikte Nelly hem de hand op een ongekunstelde, hartelijke wijze. Zij verzekerde hem dat, als hij Westersche boeken lezen kon, hij daarin menigen gloeienden lofzang op het onderdrukte Oosten zoude vinden; op het Oosten en zijne zoo rijk begaafde bevolking.

Hij nam hare hem toegestoken hand in de zijne en, den langen gelen aan haar mouw beginnenden handschoen afschuivende, kuste hij, met de hartstochtelijke zinnelijkheid van den Oosterling, haar blanken, zacht geronden arm.

Zij trok dien niet terug. Een blos bedekte haar gelaat, terwijl zij op hem nederzag; maar zijne gebogen houding, en de groote tulband beletten haar zijn aangezicht te zien.

Wat was dit vreemd! Hier stond zij, de Westersche,

Sluiten