Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den portier? Ja waarlijk, hier zat een man en hield de wacht bij den ingang der badinrichting voor vrouwen. Maar Allah, die zijn geslacht kende en die wist dat het sleutelgat der deur buitengewoon groot was, had in zijne wijsheid den armen man aan beide oogen blind gemaakt.

De ontkleedzaal, met de verhoogingen en divans, te midden waarvan een fontein vroolijk plaste, geleek door het hooge koepeldak veel op een Moskee. Boven in den koepel trilde het bleeke maanlicht door de gekleurde ruiten. Roode, gele en blauwe hanglampen lieten haar bont licht op de tot drogen aan lijnen gehangen doeken vallen, zoodat zij er uitzagen als gekleurde vlaggetjes. Er heerschte een oorverdoovend geraas in de zaal. Half gekleed, of in hare badmantels gehuld, zaten de vrouwen met gekruiste beenen op de divans, of op den grond op kussens, te rooken, koffie te drinken en gebakjes te knabbelen. Allen praatten en lachten tegelijk. Sommigen lieten zich door hare dienstmeisjes kappen; anderen lieten heur haar verwen. Weder anderen beschilderden hare nagels; anderen blanketten zich of teekenden zwarte strepen onder de oogen. Twee dansmeisjes wiegden zachtjes heen en weer, met hare naakte armen kastagnetten hoog in de maat bewegende, of het geraas der darabucka, een Oostersch instrument, volgende. Een troep naakte kinderen, jongens en meisjes, speelden en rolden door het vertrek als kleine

Sluiten