Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had in de aarde van den Oriënt de zaadkorrels gelegd van tempelfragmenten, tegels en urnen, marmeren beelden en munten, die bij dag en bij nacht een rijken oogst opleverden aan legenden en sagen en grootsche herinneringen. Deze sagen en gedenkteekens konden geen Arabische misgrepen verkleinen.

En Emin? Hij had natuurlijk eene geheel andere opvatting van goed en kwaad dan zij en blijkbaar was zijn oordeel over vele dingen ongelijk aan het hare. Er lag iets eigenaardig kinderlijks over die onderneming van hem; deze verkreeg hierdoor meer de tint van eene fantasie dan van een misdaad. Zoo was het toch met meer andere dingen in den Oriënt, die den afschuw van het Westen wekten. Daarentegen was hare genegenheid voor hem nu reeds van dien aard geworden dat zij hem van ganscher harte vergeven zoude hebben, ook al had zij zijne schuld- ingezien.

Er was in deze geheele zaak slechts éen moment, . dat zij nooit vergeten of vergeven kon en dat was haar antwoord op zijn afscheidsgroet, dat haar door den duivel van Westersehe beleedigde ijdelheid was ingeblazen. Zij kon nu de vrees niet van zich afzetten dat dit antwoord, werkelijk juist zoo als 't gegeven was, aan hem zou zijn overgebracht. De gedachte hieraan vervulde haar met knagend zelfverwijt en berouw.

Op de eerstvolgende dagen zocht zij allerhande boodschappen buiten 's huis op. Voorheen had zij veel op

Sluiten