Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. I en 2.

op een school uiet alleen in de vakken a-h les wordt gegeven, uiaar óók in andere vakken (b.v. in handteekenen, in vrije en orde-oefeningen, in nuttige handwerken voor meisjes), de leerlingen verplicht zullen zijn ook die lessen bij te wonen. — De minister wees er op, dat men, bij aanneming van het amendement, strafschuldig worden zou. als een kind te laat op school komt: wat toch bezwaarlijk de bedoeling kon zijn. Rovendien herinnerde hij er aan, dat. krachtens het derde lid van art. 16 der wet op het lager onderwijs*), eenerzijds toch reeds de in een openbare school toegelaten kinderen in elke klasse verplicht zijn, aan het onderwijs in alle de aldaar onderwezen vakken deel te nemen, maar anderzijds de vakken j en s (vrije en orde-oefeningen en gymnastiek) van die verplichting zijn uitgezonderd, omdat het geraden scheen ten aanzien van deze vakken vrijheid te laten met het oog op de mogelijke eischen der gezondheid van het kind. — Na deze opmerkingen werd het amendement ingetrokken. (Hand. II, bl. 1144-45.)

Ticeede lid ouder 2°.

„huisonderwijs". Volgens het laatste lid van art. 2 moet dit omvatten de vakken, genoemd onder a-g in art. 2 der wet op het lager onderwijs, in verband met een goeden leergang.

„te verstrekken". Nog in het gewijzigde wetsontwerp werd alléén gesproken van „doen verstrekken". Aangezien echter, volgens art. 7 der wet op het lager onderwijs, de verzorger zelf bevoegd is huisonderwijs te geven aan de kinderen van zijn gezin, zijn, overeenkomstig een opmerking op blz. 66 van het 2e V. F., de aangehaalde woorden ingelascht.

Artikel 2.

Onder lagere scholen, bedoeld in artikel 1, worden verstaan alle scholen voor lager onderwijs, hetzij openbare, hetzij bijzondere, waar onderwijs wordt gegeven in de vakken, vermeld onder a-h in artikel 2 der wet tot regeling van het lager onderwijs.

Het schoolbezoek wordt geacht geregeld plaats te vinden, indien gedurende twee achtereenvolgende maanden niet meer dan twee schooltijden zonder geldige reden worden verzuimd.

Het huisonderwijs, bedoeld sub 2°. in artikel 1, omvat de vakken, genoemd onder a-g in artikel 2 der wet tot regeling van het lager onderwijs in verband met een goeden leergang.

Eerste lid.

Strekking. Het scheen wenschelijk in de wet te bepalen, in welke vakken op een school, 'tzij dan een openbare of een bijzondere, onderwijs

*) Luidend: „De in de school toegelaten kinderen zijn in elke klasse verplicht aan het onderwijs in alle de aldaar onderwezen vakken deel te nemen, met uitzondeling van de vakken, vermeld in art. 2 onder j en s."

Sluiten