Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 7.

woorden: langs een omweg zon worden bereikt wat de wetgever, aan wien wij de wet op de besmettelijke ziekten te danken hebben, niet lieett gewild. Daartegen nu had de regeering overwegende bedenking. Op dat standpunt stond zij voor de keus, öf tegelijkertijd een wijziging van laatstgenoemde wet voor te dragen, öf vrijstelling te geven aan de ouders, die hun kinderen liever van onderwijs verstoken laten, dan hen te laten vaccineeren. Aan dit laatste heeft zij de voorkeur gegeven. Daardoor wordt met betrekking tot een kwestie, die tot zooveel verschil van gevoelen aanleiding geeft, het statu« quo gehandhaafd. Mocht later blijken, dat de wet op de besmettelijke ziekten verandering behoeft, dan kan men daartoe overgaan, zonderdat het noodig is tegelijkertijd de wet op den leerplicht te herzien. En inmiddels zullen de bemoeiingen van de arrondissements-sclioolopzïéners. voornamelijk ten aanzien van personen, die slechts uit achteloosheid nalaten hun kinderen te doen inenten, heilzaam werken. <M. v. T., blz. 8 en 11.)

.een we11e 1 ijk voorschr ift". I)e uitdrukking omvat ook gemeenteverordeningen, voorzoover de gemeenteraad lieett gehandeld binnen zijn wettelijke bevoegdheid. (M. v. A.. blz. 40.)

Onder 7°.

„volgens schriftelijke verklaring". Er is grond om te verwachten, dat de verklaring aan onvermogenden wel kosteloos zal worden afgegeven. Mocht liet eens een enkelen keer voorkomen, dat een geneeskundige weigert een verklaring af te geven zonder storting van een bedrag, hetwelk de belanghebbende niet kan betalen, dan zal de volgens art. 1 aansprakelijke persoon zich tot den schoolopziener te wenden hebben, en voorzoover dezen blijkt, dat er van voorgewend bezwaar geen sprake is, zal hij stellig niet de maatregelen nemen, waartoe de wet hem formeel liet recht geeft. (M. v. A., t. a. p.) ^

Hoe lang blijft de verklaring van kracht als motief tot vrijstelling? (F. 7.. blz. 23.) - Blijkens het tweede lid van art. 9 moet het beroep op iedere der in dit artikel bedoelde vrijstellingen telkens na verloop van twaalf maanden worden hernieuwd. {M. v. A.. t. a. p.)

„van eenen geneeskundige". Zullen ouders, die gewoon zijn een homoeopathischen geneesheer, die niet den titel van arts heeft, te raadplegen, vrijstelling kunnen krijgen? (V. V. t. a. p.) — Opzettelijk is de algemeene uitdrukking „geneeskundige' gekozen. De autoriteit, die de geldigheid van den grond van vrijstelling te beoordeelen lieett. zal in ieder geval ook hebben uit te maken, of de persoon, die de verklaring heeft afgelegd, als geneeskundige kan worden beschouwd. Zij zal daarbij niet verplicht zijn te vorderen, dat die persoon bevoegd is, hier te lande de geneeskundige practijk uit te oefenen. (M. v. A.. t. a. p.) — Aangezien uit die toelichting volgt, dat de autoriteit tocli wel bevoegd zal zijn zulks te vorderen, en dat bovendien in dezen nooit zal kunnen dienen b.v. de verklaring van een vader, die zelf een liomoeopathische apotheek heeft en, door middel van kennis op dit gebied, met die apotheek zijn kind helpt, vroeg de lieer d e X i s s e r, ot liet niet wenschelijk ware te lezen: „volgens schriftelijke geneeskundige

Sluiten