Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 7.

verklaring". Dan ligt de klemtoon niet op den persoon, die de verklaring doet, maar op den geneeskundigen aard of den inhoud van de verklaring zelve. — De minister merkte echter op, dat hij de uitdrukking „geneeskundige" in de stukken zoo mild mogelijk had uitgelegd, maar dat men, door dit woord te schrappen, attesten zou krijgen van personen, die ook de heer de Visser niet deskundig zou achten. Als alleen een uitzondering werd gemaakt voor vaders, die kennis hebben van homoeopathie, zou het niet zoo erg zijn; maar men zou de deur wijd open zetten voor kwakzalvers en wat dies meer zij. (Hand. II, blz. 1155-58.)

„ongeschikt... voor het bezoeken eener lagere school". Waar ten bewijze van die ongeschiktheid de verklaring van een geneeskundige wordt geëisclit, verlangden sommigen in dit opzicht wijziging, opdat ongeschiktheid (waaronder immers niet enkel lichamelijke, maai ook geestelijke ongeschiktheid te verstaan is) ook kunne blijken uit verklaringen van anderen dan geneesheeren; b.v. van onderwijzers ot, ten opzichte van liavelooze kinderen, van een politie-autoriteit. (F. F, t. a. p.) — De regeering antwoordde, dat geestelijke ongeschiktheid natuurlijk een grond voor vrijstelling is, doch ook uit de verklaiing van een geneeskundige dient te blijken. Havelooze kinderen kunnen tijdelijk worden vrijgesteld op grond van art. 12 onder 5°. (M. v. A., t. a p.)

„of eener binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen lagere school'. Deze woorden werden ingelascht omdat er kinderen kunnen zijn, die weliswaar niet ongeschikt zijn voor het bezoeken eener lagere school, maar die nochtans wegens een lichaamsgebrek een binnen den genoemden afstand gelegen, voor_ hen toegankelijke school niet bezoeken kunnen. (2e V. F, blz. 67 en 2e M. v. A.. blz. 80.)

Diende niet, waar in art. 12 van tijdelijke wegzending door het hoofd der school gewag wordt gemaakt, in dit art. 7 detinitieve wegzending als een reden van vrijstelling genoemd te zijn? (2e F. F, t. a. p.) Detinitieve wegzending van een school is geen reden om niet plaatsing op een andere school te beproeven. In geen geval echter zal definitieve wegzending van de school wegens wangedrag van het kind grond tot vervolging der ouders wegens niet-naleving der wet kunnen geven.

M. v. A., t. a. p.)

Hoe, als ouders hun kinderen mee op reis nemen of tijdelijk met hen in een andere gemeente vertoeven? (2e F. F., t. a. PO _ Kinderen, die met hun ouders tijdelijk, docli buiten den vacantie-tijd, in een andere gemeente vertoeven en dientengevolge niet op een school in hun woonplaats zijn ingeschreven, zullen óf huisonderwijs moeten genieten, ot een school in de verblijfplaats bezoeken. Blijven zij gedurende de afwezigheid wèl ingeschreven op de school hunner woonplaats, dan zal art. 12 onder 5°. toepasselijk kunnen zijn. Vertoeven zij met hun ouders buitenslands, dan zal de controle op het onderwijs aan de bepalingen dezer wet ontsnappen. (2' M. v. A., t. a p.)

Sluiten