Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. II en 12.

in de onmiddellijke omgeving wonen, daarentegen op het platteland, waar de ouders soms op grooten afstand van de school afwonen, onmogelijk zou zijn uit te voeren: en dat liet voorschrift, om eenige beteekenis te hebben, een poenale sanctie zon moeten krijgen, hetgeen niet wenschelijk ware. — Pe minister sloot zich daarbij aan. maar maakte den heer Ketelaar opmerkzaam, dat diens doel in ge wijzigden vorm te bereiken was bij art. 16: door de bepaling namelijk, dat een verzuim, als geen verlof is verleend, door het hoofd der school niet als verschoonbaar mag worden aangeteekend, indien aan hem eenige dagen, nadat het kind is weggebleven, van het verzuim nog geen mededeeling is gedaan met opgave van redenen. — Na dezen wenk werd het amendement ingetrokken. (Hand. 11, blz. 1167-68.)

Artikel 12.

Geldige redenen van tijdelijk schoolverzuim zijn:

10. tijdelijke sluiting van de school of schorsing van het onderwijs;

2°. een wettelijk voorschrift, hetwelk het bezoeken van de school tijdelijk verbiedt;

8°. tijdelijke wegzending van de school als tuchtmaatregel.

4°. vergunning om de school tijdelijk niet te bezoeken ten behoeve van werkzaamheden in of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, veehouderij of veenderij, verleend door den schoolopziener op grond van artikel 13;

5°. ongesteldheid van het kind, vervulling van godsdienstplichten of andere ernstige omstandigheden, die als geldige redenen kunnen worden beschouwd.

In tegenstelling met art. 7, bepalend wanneer vrijstelling van de plaatsing als leerling wordt verleend, betreft dit artikel het schoolverzuim van ingeschreven leerlingen.

Voor de • uitvoering ervan zie men. behalve de artt. 13-15, ook de artt. 16 en 17. Doch in de gevallen onder 1°. tot 3°. is eigenlijk van het verleenen van vergunning of verlof geen sprake: door het hootd der school valt hier eenvoudig te constateeren en op de lijst van art. 19 aan te teekenen, dat het geval zich voordoet. (M. v. A.. blz. 41.)

Onder 1°.

Besluiten van den gemeenteraad tot sluiting eener school of tot schorsing van het onderwijs aan een school zijn, krachtens art. 19(2 der wet op het lager onderwijs onderworpen aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. Bovendien bepaalt art. '20 dier wet, dat sluiting

Sluiten