Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15.

Strekking van liet artikel. Waar de gemeenteraad van de liem verleende bevoegdheid gebruik maakt, zullen de vergunningen uitsluitend kunnen worden verleend binnen dien tijd of die tijden van liet jaar. die bij verordening daarvoor zijn aangewezen. De plaatselijke omstandigheden zijn, wat de verdeeling der landbouwwerkzaainlieden betreft, zóó verschillend, dat het onmogelijk zou zijn, bij de wet voor het geheele land bepaalde maanden aan te wijzen, binnen welke de verloven moeten vallen. Wanneer de gemeenteraad een daartoe strekkende verordening heeft vastgesteld, weten de ouders, waaraan zij zich te hopden hebben en gedurende welken tijd van het jaar zij vergunning tot schoolverzuim kunnen aanvragen. De taak van de schoolopzieners zal er door verlicht worden, daar zij anders zelfs uit dezelfde gemeente allicht bijna het geheele jaar door, enkele wintermaanden uitgezonderd, met aanvragen zouden worden lastig gevallen. Maar vooral het onderwijs zal er door gebaat worden; want liet is wenschelijk, dat voor dezelfde school de verloven zooveel mogelijk vallen in denzelfden tijd. (M. v. 7'., blz. 13.)

De lieer Ketelaar (hoewel hij sterk aandrong op aanneming van liet amendement-Van der Zwaag op art. 12. waardoor de uitzonderings-regeling ten behoeve van den veldarbeid geheel zou zijn vervallen) wilde bij verwerping daarvan althans trachten te verkrijgen, dat dit gewettigde schoolverzuim, waar hiervoor geacht wordt reden te bestaan, slechts in enkele bepaalde weken des jaars zou mogen plaats hebben, waarbij dan rekening kon worden gehouden met de toestanden in de verschillende gemeenten. Daarom stelde hij voor, den aanhef van art. 13 (zie liiervoren) te vervangen door: „In gemeenten, waar volgens een besluit van Gedeputeerde Staten, als bedoeld bij artikel 15, daartoe reden bestaat, kan ten behoeve van werkzaamheden in of voor de bedrijven van landbouw", enz.; en voorts art. 15 te lezen als volgt:

„Gedeputeerde Staten bepalen voor elke gemeente afzonderlijk, of in die gemeente reden is om vergunningen te verleenen, als bedoeld in liet eerste lid van artikel 13.

„Indien zij oordeelen, dat zulks het geval is, regelen zij den tijd binnen welken, of de tijden binnen welke, met uitsluiting van de overige tijden van het jaar, de vergunningen, bedoeld in het eerste lid van art. 13, kunnen worden verleend.

„Vóór de toepassing van het eerste en tweede lid van dit artikel worden de gemeenteraad en de arrondissements-schoolopziener gehoord."

De lieer Kerd ij k, de strekking van het amendement bepleitend, wees er op, dat (terwijl volgens de M. v. T.. blz. 9, de gelegenheid moest worden geopend om, traar zulks noodig blijkt, gedurende eenige weken van het jaar de schoolbanken met arbeid op liet veld te verwisselen) daarentegen luideiis liet wetsontwerp zelf de vergunningen overal zullen moeten worden verleend, ook dóór waar zij niet noodig zijn, als liet maar werkzaamheden geldt in of voor de bedrijven van landbouw, enz. Die fout moest worden weggenomen door het voorschrift, dat eerst, voor elke gemeente afzonderlijk, worde uitgemaakt, of aldaar reden is om voor veldarbeid vergunningen te verleenen, en zoo ja. dat dan

Sluiten