Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 18 en 19.

deel van de zaak in de wet behoorden te worden geregeld. — De voorsteller geloofde deze bedenkingen te kunnen ondervangen door een aanvulling ook van art. 19; doch het amendement werd met 70 tegen 24 stemmen verworpen. (Hand. II. blz. 1214-23.)

Artikel 19.

Jaarlijks vóór 22 Januari maken de hoofden der openbare en bijzondere lagere scholen in dubbel eene alphabetische lijst op van de op den vijftienden dag dier maand bij hen schoolgaande kinderen, met afzonderlijke vermelding van die kinderen, die niet meer vallen onder de bepalingen van de artikelen 3 en 5.

De lijst bevat de namen der kinderen, met bijvoeging van de voornamen, het geslacht, dagteekening van geboorte en plaats van werkelijk verblijf en in geval van ambtshalve inschrijving van deze omstandigheid. Indien de plaats van werkelijk verblijf is gelegen in een ander arrondissement dan dat, waartoe de school behoort, wordt daarvan in de lijst melding gemaakt.

Op de lijst wordt voortdurend aanteekening gehouden van de toelating en de afschrijving van kinderen, alsmede van de redenen, welke tot de afschrijving hebben geleid; voorts van iederen verzuimden schooltijd, met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid, van ieder ingevolge artikel 16 verleend verlof en van ieder verzuim, hetwelk het hoofd der school ingevolge artikel 16, voorlaatste lid, gewettigd of verschoonbaar acht.

Het dubbel der lijst wordt vóór 1 Februari gezonden aan den arrondissements-schoolopziener, wien bovendien wekelijks mededeeling wordt gedaan van de, in de afgeloopen week gemaakte aanteekeningen, in het vorige lid omschreven.

Deze mededeelingen geschieden schriftelijk en worden, voor zooveel de verzuimde schooltijden betreft, indien de leerling in eene andere klasse geplaatst is dan in die waarin het hoofd der school het onderwijs geeft, door den onderwijzer der klasse mede onderteekend.

De schoolopziener is verplicht, de hoofden der scholen bij niet inzending of onvolledige inzending der lijsten en mededeelingen aan te manen binnen een door hem gestelden termijn alsnog aan hunne verplichting te voldoen.

Strekking van het artikel. Verschatten de hier bedoelde lijsten den schoolopziener eenerzijds een overzicht van het ongeregelde schoolbezoek, zij stellen hem tevens in staat, door vergelijking met de

Sluiten