Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 20 en 21.

zelf een keuze te doen, óf overeenkomstig het bepaalde in art. 7 onder 3°., in verband niet art. 10, op vrijstelling aanspraak te maken. (J/. v. A., blz. 44.)

Laatste liil.

Sommigen meenden, dat dit te ver gaat. aangezien het schoolgeld op de aangewezen school zóó hoog kan zijn, dat de belanghebbende niet bij machte is liet te betalen. (2e V. V., t, a. p.) — De regeering oordeelde echter, dat de bepaling moest behouden blijven. Aangenomen wordt, dat onvermogenden kosteloos onderwijs ontvangen, en dat van minvermogenden een gering schoolgeld wordt geheven. Doch er moet worden gewaakt, dat vrijstelling van de betaling van schoolgeld geen premie worde op ambtshalve inschrijving. (2e M. v. A., t. a. p.)

Artikel 21.

§ 1. Bevindt de arrondissements-schoolopziener bij het onderzoek der hem toegezonden lijsten en mededeelingen, dat ten aanzien van eenigen leerling geen geregeld schoolbezoek heeft plaats gevonden, zonder dat verlof is verleend, of eene andere reden het verzuim wettigt of verschoonbaar maakt, dan maant hij den naar artikel 1 aansprakelijken persoon zoo spoedig mogelijk schriftelijk aan, om in het vervolg aan de hem bij de wet opgelegde verplichtingen te voldoen.

§ 2. Bevindt de arrondissements-schoolopziener, dat de overtreding, omschreven in artikel 1 en artikel 6, sub 2°., herhaald is binnen zes maanden, nadat de bij de vorige paragraaf bedoelde aanmaning ter kennis van den naar artikel 1 aansprakelijken persoon is gebracht, dan wordt daarvan door hem zoo spoedig mogelijk, nadat de herhaling hem is gebleken, kennis gegeven aan de commissie tot wering van schoolverzuim.

Binnen acht dagen na ontvangst van de, in het eerste lid dezer paragraaf bedoelde kennisgeving wordt de naar artikel 1 aansprakelijke persoon door de commissie tot wering van schoolverzuim schriftelijk opgeroepen.

Tusschen de oproeping en den daarbij aangezegden dag van verschijning moeten ten minste acht vrije dagen verloopen.

De naar artikel 1 aansprakelijke persoon, voor de commissie tot wering van schoolverzuim verschenen, wordt op zijne verplichting gewezen en tegen herhaling der nalatigheid ernstig gewaarschuwd.

Indien de opgeroepene niet verschijnt, wordt de naar artikel 1 aansprakelijke persoon door de commissie tot wering van school ver-

Sluiten