Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 22.

Eerste lid,

„een of ine er co m missiën". Nergens staat, dat het aanhaar leden verboden is tevens lid te zijn van een plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs, wat wellicht in kleinere gemeenten dikwerf zal voorkomen. (Bede van den heer Ketelaa r, Hand.11, blz. 1235.)

„die den arrondiss ements-schoolopziener bijstaan". De commissiën zullen, dit is door de voorstellers duidelijk aangetoond, geen recht van beslissing hebben, niet bij delegatie met de uitvoering deiwet kunnen worden belast. (Rede van den minister, Hand. II. blz. 1238.)

Tweede lid onder '2°. tot 4°.

_de meerderjarige onderwijzers ... de overige meerderjarige inwoners der gemeente." Onder .onderwijzers" worden, evenals in de wet op het lager onderwijs, óók onderwijzeressen, en onder „meerderjarige inwoners" ook vrouwen verstaan. Vooral in deze commissiën zal de vrouw een belangrijke rol kunnen vervullen. (Kede van den heer Troelstra, Hand. II, blz. 1232.)

,voorzoover zij niet onder een der vorige categorieën vallen". Hoewel reeds het woord „overige" geen twijfel mogelijk scheen te laten, zijn toch, tijdens de beraadslaging, de aangehaalde woorden er door de voorstellers bijgevoegd om nog duidelijker te doen uitkomen, dat onder deze categorie niet ook de onderwijzers vallen. (Hand, II, bl. 123C.)

Derde lid.

De voorstellers hebben dit ingelascht naar aanleiding van opmerkingen van de lieeren de Waal II a le fijt en de Visser. Hand. II, blz. 1231-36.)

Achtste lid.

.binnen drie maanden". Voorgesteld waren termijnen van veertien dagen. Doch de heer F e r f toonde aan, dat zij te kort waren, terwijl liet op een enkele maand eer of later toch niet aankomt. De voorstellers hebben toen de wijziging aangebracht. (Hand. II, blz. 1233 en 1235.)

.,door Onzen Commissaris in de provincie". Waarom is hier afgeweken van den regel, gesteld in art. 126, tweede lid, der gemeentewet. en reeds dadelijk de commissaris der koningin tot handelen geroepen V (V. V. P K., blz. 382.) — Het ontbreken der commissie zou de uitvoering der wet onmogelijk maken; daarom moet, bij nalatigheid van den gemeenteraad, de weg tot het in het leven roepen deicommissie zooveel mogelijk worden bekort. Afwijkingen van den regel der gemeentewet, komen meer voor; b.v. in liet tweede lid van art. 32 der wet op het lager onderwijs. (M. v. A. le A., blz. 396.)

Sluiten