Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 31-33.

Artikel 31.

De formulieren der bij de artikelen 4 en 10 vermelde verklaringen, alsmede de blanco lijsten en de formulieren der mededeelingen, bedoeld in artikel IS, zijn kosteloos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar en worden, evenals de in artikel 18 bedoelde lijsten, van Rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen verstrekt.

Artikel 32.

De bij deze wet strafbaar gestelde, feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 83.

Alle stukken en verzoekschriften, ten gevolge van deze wet opgemaakt, zijn vrij van het recht van zegel en van de formaliteit van registratie; de uitreiking van die stukken geschiedt kosteloos.

Kennisgevingen, verklaringen, aanvragen en verzoekschriften, bedoeld in de artikelen 4, 9, 10 en 13, kunnen door belanghebbenden, met inachtneming der door Ons te stellen voorschriften, kosteloos per post worden verzonden. Vrijdom van briefport wordt eveneens verleend voor de toezending aan belanghebbenden van de mededeeling van vergunningen en beschikkingen en van de aanmaningen, oproepingen , waarschuwingen en aanzeggingen, bedoeld in de artikelen 10, 13, 16, 20, 21 en 25.

TITEL II.

Van het herhalingsondertcijs.

Onder verwijzing naar de inleiding, wordt hier slechts aangeteekend, dat deze titel in het oorspronkelijke wetsontwerp ontbrak, maar in het gewijzigde werd opgenomen, toen de regeering, aan den eenen kant den aanvankelijk beoogden, verplichten zevenjarigen cursus van de gewone lagere school tot een zesjarigen terugbrengend, aan den anderen kant de leerverplichting wilde uitstrekken tot liet genieten van herhalingsonderwijs. Dit doende, moest zij niet alleen het herhalingsonderwijs verplicht stellen maar tevens zorgen, dat voortaan de gelegenheid, om het te ontvangen, overal van overheidswege zou aanwezig zijn. Dienovereenkomstig behelsde liet wetsvoorstel, zooals het in openbare beraadslaging kwam, èn een art. 34 met dezelfde strekking als het hierna volgende, maar óók een art. 35, luidend als volgt:

1. De in artikel 1 dezer wet genoemde personen zijn ook verplicht te zorgen, dat aan de kinderen, voor wie zij volgens de bepaling van dat artikel aansprakelijk zijn. herhalingsonderwijs wordt verstrekt.

Sluiten