Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Die verplichting vangt aan, zoodra een kind niet meer valt onder een der bepalingen van artikel 3 of artikel 4-, eerste, tweede en derde lid, en eindigt:

1°. voor zoover liet onderwijs op eene school wordt verstrekt: wanneer het kind de klasse heeft doorloopen, waarin het bij het bereiken van den vijftienjarigen leeftijd was geplaatst;

2°. voor zoover het onderwijs te huis wordt verstrekt:

wanneer het kind den vijftienjarigen leeftijd heeft bereikt. 㤠2. Aan de verplichting, bedoeld in $ 1 van dit artikel, wordt voldaan door aan de -kinderen te huis of op eene school, gedurende ten minste zes en negentig uren in het jaar, herhalingsonderwijs te doen genieten, en, wanneer aan schoolonderwijs de voorkeur wordt gegeven, de school geregeld door hen te doen bezoeken.

.§ 3. De vrijstellingen van artikel 7, in verband met artikel 9, zijn van toepassing op de in ? 1 van dit artikel bedoelde verplichting, terwijl de naar artikel 1 aansprakelijke personen van deze verplichting ook zijn vrijgesteld, zoolang zij de kinderen geregeld eene andere dan eene herhalingsschool doen bezoeken, mits alsdan aan de overige eischen, in § 2 van dit artikel bedoeld, wordt voldaan.

„§ 4. Op de verplichting tot het doen verstrekken van herhalingsonderwijs zijn, behalve de artikelen 7 en 9, mede van toepassing de bepaling van artikel 2, tweede lid, artikel 4, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, artikelen 5, 6, 10, 11, artikel 12, sub 1°., 2°., 3°., en 5°., artikelen 16, 17, 19, laatste lid, 20, 21, 22, 23, 24, artikel 25, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, en zevende lid, artikelen 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 33 dezer wet, met dien verstande dat overal voor lagere school" of „lagere scholen", gelezen wordt: „herhalingsschool" of „herhalingsscholen"; dat overal voor „een afstand van 45 minuten gaans", gelezen wordt: „een afstand van 30 minuten gaans"; dat overal voor „artikel 1", gelezen wordt: „§ 1 van artikel 35"; dat overal voor „naar artikel 3 leerplichtigen leeftijd" of „naar artikel 3 en 4 leerplichtigen leeftijd" gelezen wordt „naar artikel 35, § 1 leerplichtigen leeftijd": dat overal voor „lijsten" of „lijsten bedoeld in artikelen 18 en 19" gelezen wordt: „kennisgevingen en mededeelingen, bedoeld in artikel 35, § 5"; en dat in artikel 6, sub 1°., in plaats van: „zoolang het kind den leeftijd van zeven jaren bereikt hebbende en nog niet op grond van dertienjarigen leeftijd ingevolge artikel 3, derde lid, buiten de leerverplichting vallende" gelezen wordt: „zoolang het kind in de verplichting, bedoeld in § 1 van artikel 35, vallende".

„§ 5. Door Ons wordt bepaald, welke kennisgevingen en mededeelingen door de gemeentebesturen en de hoofden van scholen zullen worden gedaan aan de met het toezicht belaste ambtenaren, teu einde dezen in staat te stellen, voor eene goede uitvoering en toepassing van de, in § 1 van dit artikel opgelegde, verplichting te waken."

Dit artikel werd echter, na langdurige beraadslaging (zie ook daaromtrent de inleiding), niet 49 tegen 48 stemmen verworpen (Hand. 11, blz. 1259-1302), zoodat thans wèl aan hen, die het gewoon lager onderwijs

Sluiten