Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AU'HABKTISCll REGISTKH.

aanmaning.

— door den schoolopziener *) om aan de leerverplichting te voldoen, art. 20 S I al. 2. blz. 67.

— door denzelfde tot geregeld schoolbezoek, art. 21 § I blz. 71.

— door denzelt'de tot inzending van de jaarlijksche verklaring omtrent huisonderwijs, blz. 16.

— door denzelfde tot inzending der lijsten en mededeelingen betreffend schoolgaande kinderen, art. 19 al. 6, blz. 65: strafbepaling, art. 24.

aansprakelijke personen.

wie — zijn. art I al. I. blz. 3-4. verplichting der — tot verstrekking van voldoend lager onderwijs, art. I al. I, blz. 4: hoe de — van die verplichting zich te kwijten hebben, art I al. 2. blz. 2. wat de — moeten doen, alvorens geacht te worden huisonderwijs te verstrekken, art. 4 al. 4. wanneer de — hun verplichtingen

niet nakomen, art. 6, blz. 17. in welke gevallen de — van hun verplichting zijn vrijgesteld, art. 7, blz. 18 vlg.; welke kennisgevingen de — moeten doen om zich op vrijstelling te kunnen beroepen, art 9 al. I en 10 al. I, blz. 31. aanvrage.

— om plaatsing op een lagere school moet blijken, blz. 26.

geen termijn voor — om plaatsing, blz. 12.

absoluut leerverzuim.

wanneer er — is, art. 6 onder 1°, blz. 17.

— betreft zoowel huis- als schoolonderwijs, art. 6 onder 1°, t. a. p. administratieve behandeling van —, art. 20 § 1-3, blz. 67.

administratieve behandeling.

— van absoluut leerverzuim, art.

20 § 1-3, blz. 67.

— van relatief schoolverzuim, art.

21 § 1-3, blz. 71.

afsluiting der — van absoluut leerverzuim, art. 20 ?3. blz. 68.

afsluiting der — van relatief schoolverzuim, art. 21 ? 3. afstand.

overwegend bezwaar tegen liet onderwijs op alle binnen den — van 4 kilometer gelegen lagere scholen is een reden van vrijstelling, art. 7, onder 3". blz. 25.

het niet kunnen verkrijgen van plaatsing op eenige, binnen dien — gelegen lagere school is een reden van vrijstelling, art. 7onder 4°, blz. 25 en 27.

ongeschiktheid van het kind voor het bezoeken eener binnen dieu — gelegen lagere school is een reden van vrijstelling, art. 7 onder 7°, blz. 25 en 29.

de — wordt gemeten langs den kortsten gebmikelijken weg, art. 7 al. 2, blz. 30.

afvoering.

— van de lijst der leerlingen eener school, art. II, blz. 37-38.

ambtseed.

bewijskracht van verklaringen van den schoolopziener op zijn —, art. 28. blz. 85-88.

ambtshalve inschrijving.

— als afsluiting der administratieve behandeling van absoluut leerverzuim, art. 20 •? 3 en S 4 al. 1, blz. 68.

bij — wordt zooveel mogelijk rekening gehouden met den blijkenden wenscli van den belanghebbende ten aanzien van de

•) Hier en verder wordt met „schoolopziener" bedoeld: „arrondissements-schoolopziener".

Sluiten