Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de administratieve behandeling is afgesloten, art. 20 § 3, blz. 68; kennisgeving van die aanzegging door den — aan de commissie tot wering van schoolverzuim, art. 20 § 4 al. I; kennisgeving van ambtshalve inschrijving door die commissie aan den —, art.

20 § 4 al. 2.

aanmaning door den — tot geregeld schoolbezoek, art. 21 S I; kennisgeving van herhaald tijdelijk schoolverzuim door den — aan de commissie tot wering van schoolverzuim, art. 21 § 2 al. I; mededeeling aan den — door die commissie van de door haar gedane waarschuwing tegen herhaling der nalatigheid, art. 21 § 2 al. 6; aanzegging door den — aan den aansprakelijken persoon van de afsluiting der administratieve behandeling, art. 21 § 3 al. I; voorschriften omtrent de uitreiking dier aanzegging, art.

21 § 3 al. 2, blz. 72; opmaking door den — van proces-verbaal wegens verdere overtredingen en toezending daarvan aan den ambtenaar van het openbaar ministerie, art. 21 S 4: behandeling van latere hernieuwde overtredingen. art. 21 § 5 blz. 72.

behandeling door den — van overtredingen ten aanzien van ambtshalve ingeschreven leerlingen, art. 21 S 6, blz. 73.

de — wordt voor de werkzaamheden van de artt. 20 en 21 bijgestaan door commissiën tot wering van schoolverzuim, art. 22 al. I, blz. 74, en vlg.

bevoegdheid van den — om inlichtingen te vragen in zake huisonderwijs, art. 25 al. I en 5, blz.

83: om toelating tot de lessen

i. OC ..1 É ... E

re verzoeKen art. ai. i en o, blz. 82; om te onderzoeken, of het kind voldoend huisonderwijs geniet, art. 25 al. 2 en 5. blz. 83; aanmaning door den — om in

het huisonderwijs verbetering te brengen, art. 25 al. 4; opmaking van proces-verbaal door den — wegens niet-nakoming van voorschriften omtrent huisonderwijs en toezending ervan aan den ambtenaar van het openbaar ministerie, art. 25 al. 6. bewijskracht van verklaringen van den — op zijn ambtseed, art. 28, blz. 85-88.

benaming.

— der wet, art. 37.

beroep.

hooger — in zake overwegend bezwaar tegen het onderwijs, art. 10 al. 4, blz. 36.

hooger — in zake vergunning ten behoeve van veldarbeid, art. 13 al. 3. beweegreden.

— der wet, blz. 1.

bewijskracht.

- van de verklaringen van schoolopziener op zijn ambtseed, art. 28. blz. 85-88.'

bezwaar.

overwegend — tegen het onderwijs op de scholen, art. 7 onder 3°. jeto art. 10 al. I, blz. 22-25 en 32-34. boschbouw.

zie bij: veldarbeid.

briefport.

vrijdom —, art. 33 al. 2. buitenslands.

of — vertoevende kinderen buiten de wet vallen, blz. 3. burgemeester.

opgaven door de aansprakelijke personen aan den — in zake huisonderwijs, art. 4 al. 4 en 5, blz. 16.

ïuededeeling door denzelfde aan den — van verandering van huisonderwijzer, art. 4 al. 6, t. a. p. kennisgeving door deuzelfde aan den — van aanspraak op vrijstelling, art. 9 al. I, blz. 31; jaarlijksclie vernieuwing dier kennisgeving, art. 9 al. 2.

schriftelijke verklaring door denzelfde aan den — omtrent over-

Sluiten