Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den schoolopziener, art. 16 al. I en 2, blz. 54-58. formulieren.

vaststelling en verkrijgbaarstelling van —, art. 30 en 31. gemeenteraad.

bevoegdheid van den — tot regeling van de tijden, binnen welke vergunningen ten behoeve van veldarbeid mogen worden verleend, art. 15 al. I, blz. 51-53. benoeming door den — van een of meer commissiën tot wering van schoolverzuim, art. 22 al. I. blz. 74-77.

bevoegdheid van den — tot het maken eener verordening om kinderen door de politie naar school te laten brengen, art. 29, blz. 88. regeling van het herhalingsonderwijs door den —, art. 34 al. 3 en 4. blz. 97 vlg.

bevoegdheid van den ■— om aan schoolgaande kinderen voeding en kleeding te verstrekken of voor dat doel subsidie te verleenen, art. 35. bl. 103 vlg. gemeente-verordeningen.

—, waartoe de gemeenteraad bevoegd is. staan met een wettelijk voorschrift gelijk, blz. 28.

— omtrent de tijden, binnen welke vergunningen ten behoeve van veldarbeid mogen worden verleend, art. 15. blz. 51-53.

— omtrent het naar-school-brengen van kinderen door de politie, art. 29. bl. 88.

gemoedsbezwaar.

zie bij: bezwaar.

geneeskundige.

schriftelijke verklaring van een — omtrent ongeschiktheid van een kind tot het bezoeken eener lagere school, art. 7 onder 7°, blz. 28-29. gestichten.

aansprakelijkheid voor in — geplaatste kinderen, blz. 3-4. godsdienstplichten.

vervulling van — zijn een geldige reden van tijdelijk school¬

verzuim. art. 12 onder 5", blz. 46. verlof door liet hoofd der school tot tijdelijk schoolverzuim wegens —, met of zonder bekrachtiging door den schoolopziener, art. 16 al. I en 2, bl. 54-58.

onder — is godsdienstonderwijs begrepen, blz. 46.

grondwet.

art. 158: blz. 82.

art. 192: blz. 6. herhalingsonderwijs.

zie bij: onderwijs.

hoofd der school.

bevoegdheid van het — om leerlingen van de lijst af te voeren, art. II, bl. 37-'f8.

kennisgeving door den schoolpziener aan het — van verleende vergunningen ten behoeve van veldarbeid, art. 13 al. 4. bevoegdheid van het — tot het verleenen van verlof voor tijdelijk schoolverzuim, art. 16 al. I. blz. 54-57; wanneer bekrachtiging door den schoolopziener noodig is, art. 16 al. 2, blz. 58. mededeeling door het — aan den schoolopziener van schoolverzuim, dat hij gewettigd of verschoonbaar acht, art. 16 al. 3 en 4. blz. 58 en 59.

door het — op te maken lijst deischoolgaande kinderen en daarop te houden aanteekeningen, art. 19 al. 1-3, blz. 64; toezending van een dubbel dier lijst en mededeeling der daarop gemaakte aanteekeningen door het — aan den schoolopziener, art. 19 al. 4 en 5. t. a. p.; aanmaning van het — door den schoolopziener bij niet-tijdige of onvolledige inzending, art. 19 al. 6, blz. 65; strafbepaling tegen niet-inzending en tegen recidive, art. 24. wanneer kinderen door de politie naar het —- kunnen worden gebracht, art. 29. blz. 88. het — wordt gehoord over de regeling van het herhalings-

Sluiten