Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen, voor wie daaraan behoefte bestaat, of met dat doel subsidie te verleenen;

Den Raad van State gehoord, advies van 26 October 1900, n°. 1;

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 1-1 November li 00 n°. 6696, afdeel ing Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1.

Van de bevoegdheid, den gemeenteraad toegekend bij artikel 35 der Leerplichtwet, mag slechts gebruik worden gemaakt met inachtneming van de regelen in de volgende artikelen vernield.

Artikel 2.

Op de goedgekeurde gemeentebegrooting moet een post zijn uitgetrokken voor het doel, omschreven in artikel 35 der Leerplichtwet.

Die post moet zóó zijn omschreven, dat daaruit duidelijk blijkt, of het bedrag bestemd is, om rechtstreeks van gemeentewege aan schoolgaande kinderen voedsel en kleeding te verstrekken, dan wel of dat bedrag bestemd is, om subsidie te verleenen. Indien door den gemeenteraad zoowel rechtstreeksche verstrekking als subsidieering wordt bedoeld, dan zijn twee afzonderlijke posten in de begrooting uit te trekken.

Artikel 3.

In de toelichting van het besluit, waarbij een post voor het doel, omschreven in artikel 35 der Leerplichtwet op de begrooting wordt uitgetrokken, worden uitdrukkelijk aangegeven alle scholen, waarvan kinderen voor het ontvangen van kleeding en voeding in aanmerking kunnen komen.

Dat besluit wordt niet genomen, dan nadat alle hoofden van scholen en besturen van scholen, na ingewonnen bericht van de schoolhoofden in de gelegenheid zijn gesteld verslag uit te brengen aangaande de behoefte, die er voor kinderen van hunne school bestaat, om voeding en kleeding te ontvangen.

Artikel 4.

Bij de inzending ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van het in het vorig artikel bedoelde besluit, worden overgelegd, behalve de toelichting, de verslagen en berichten van de hoofden der scholen en schoolbesturen in dat artikel vermeld.

Indien schoolbesturen op aanvrage geweigerd hebben een verslag uit te brengen, wordt daarvan afzonderlijk melding gemaakt.

Artikel 5.

De gemeenteraad is verplicht aan Gedeputeerde Staten mede te deelen, op welke wijze zal worden voldaan aan het voorschrift van het

Sluiten