Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

Voor de kennisgeving, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, der Leerplichtwet wordt vastgesteld liet bij dit besluit behoorende formulier: model IV.

Artikel 5.

Voor de mededeeling aan den arrondissements-schoolopziener van de kennisgevingen, ingevolge artikel 9, eerste en tweede lid, der Leerplichtwet aan den burgemeester gedaan, wordt vastgesteld het bij dit besluit behoorende formulier: model V.

Artikel 6.

De opgaven, ingevolge artikel 4-, vierde lid, der Leerplichtwet aan den burgemeester verstrekt, de inhoud der mededeelingen, ingevolge artikel 4, zesde lid, dier wet aan den burgemeester gedaan, en de kennisgevingen, ingevolge artikel 9, eerste en tweede lid, dier wet aan den burgemeester ingediend, worden door dezen binnen 8 dagen na het verstrijken van de maand, waarin hij ze heeft ontvangen, aan den arrondissements-schoolopziener medegedeeld.

De opgaven, ingevolge artikel 4, vijfde lid, der Leerplichtwet ieder jaar op nieuw aan den burgemeester verstrekt, worden door dezen uiterlijk op 8 Februari aan den arrondissements-schoolopziener medegedeeld.

Artikel 7.

De inedededeeling, bedoeld in artikel 9, laatste lid. der Leerplichtwet, geschiedt door de hoofden der openbare en bijzondere lagere scholen.

In de gemeenten echter, waar de aangifte voor plaatsing op de openbare lagere scholen ter gemeente-secretarie geschiedt, wordt de mededeeling, voor zoover die scholen betreft, door den burgemeester gedaan.

Artikel 8.

Voor de mededeeling, bedoeld in artikel 9, laatste lid, der Leerplichtwet, wordt vastgesteld het bij dit besluit behoorende formulier: model VI.

Artikel 9.

De mededeeling, bedoeld in artikel 9, laatste lid, der Leerplichtwet, wordt binnen 8 dagen na het verstrijken van iedere maand, waarin eene in dat artikel vermelde aangifte is gedaan, aan den arrondissementsschoolopziener gezonden.

Onze Minister van Binnenlandsclie Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Het Loo, den 13den November 1900.

WILHELM IN A.

T)e Minister van Binnenlandsche Zaken,

H. Goeman Borgesius.

Sluiten