Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor dezen verzamelstaat wordt vastgesteld het bij dit besluit behoorende formulier: model E.

Hij brengt deze verzamelstaten binnen een maand na het verstrijken van ieder kwartaal, voor zooveel de maanden van dat kwartaal betreft, ter kennis van den districts-schoolopziener.

Voor deze kennisgeving wordt vastgesteld het bij dit besluit behoorende formulier: model F.

Akt. 4.

De districts-schoolopziener zendt binnen twee maanden na het verstrijken van ieder kwartaal afschrift van de door hem ingevolge het vorige artikel over dat kwartaal ontvangen verzamelstaten aan Onzen Minister, met de uitvoering der wet .tot regeling van het lager onderwijs belast, en aan den Inspecteur van het lager onderwijs.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den lsten December 1900.

(geteekend) WILHELMINA.

De Minister ran Binnenlandsche Zaken,

(geteekend) H. Goeman Borgesius.

Model E.

Gemeente: Arrondissement:

Openbare

j— school

Bijzondere

Hoofd der school

Verzamelstaat der verzuimde schooltijden, met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid, van ieder om de school tijdelijk niet te bezoeken verleend verlof, van ieder verzuim, hetwelk door den arrondissements-schoolopziener verschoond of gewettigd is verklaard, en van het getal leerlingen en schooltijden; een en ander gedurende het tijdvak van 15 Januari 19 . . tot en met 14 Januari 19 . .

Sluiten