is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerplichtwet (wet van 7 juli 1900, staatsblad no. 111) en de daarbij behoorende uitvoerings-maatregelen, met aantekeningen ontleend aan de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en staten-generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8.

De arrondissements-schoolopziener zendt ieder kwartaal een uittreksel uit de gedurende het vorige kwartaal gemaakte aantekeningen aan burgemeester en wethouders, voor zoover elks gemeente belieft.

Voor dit uittreksel wordt vastgesteld het bij deze beschikk g behoorende formulier: model H.

Art. 4.

De districtsschoolopziener geeft van zijne beslissing in hooger beroep onmiddellijk kennis aan den belanghebbende en aan den arrondissements-schoolopziener. Bij afwijzing wordt zijne beslissing met redenen omkleed.

Art. 5.

De districts-schoolopziener maakt binnen twintig dagen na het verstrijken van iedere maand een verzamelstaat op van de door hem in die maand, ingevolge artikel 2 van deze beschikking, van e arrondissements-schoolopzieners ontvangeji afschriften.

Voor dezen verzamelstaat wordt vastgesteld het bij deze beschikking behoorende formulier: model I-

Hij zendt afschrift van dezen verzamelstaat onverwijld aan den

Inspecteur van het lager onderwijs.

's Gravenhage, 29 November 1900.

(geteekendi H. Goeman Borgesius.

Model G.

Arrondissement:

REGISTER

der

ingevolge artikel 13 der Leerplichtwet in het arrondissement

verleende vergunningen over het tijdvak

van 19 . .

tot 19 • •