Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTINGEN.

Kolom 2. De volgorde der namen moet alphabetisch zijn. Wanneer de lijst is afgesloten en zij met de namen enz. van meerdere kinderen tegelijk moet worden aangevuld, behoort ook de volgorde van deze

namen alphabetisch te zijn.

De lijst kan naar de leeftijdsjaren der kinderen zijn ingericht; de volgorde van de namen der kinderen van elk leeftijdsjaar moet dan

alphabetisch zijn.

Kolom *. Het geslacht is aan te wijzen door de letter m (= mannelijk) of de letter ? (= vrouwelijk).

Kolommen 6 en 8. Als plaats van werkelijk verblijf is op te geven: Straat en huisnummer, en als de gemeente uit dorpen of gehuchten bestaat, tevens de naam dier afdeeling. Ten opzichte van de kinderen, die in een tent, vaar- of voertuig wonen, zal de verblijfplaats zoo duidelijk mogelijk moeten worden opgegeven.

Kolommen 9 en 10. In het geval van verhuizing naar eene andere gemeente of van overlijden moeten de aanteekeningen omtrent het desbetreffende kind in de overige kolommen worden doorgestreept.

Kolom 13. Deze kolom is meer bestemd voor den arrondissementsschoolopziener, om daarin aanteekeningen te kunnen maken van

vrijstelling en dergelijke.

Lijsten naar dit model - de binnenvellen aan beide zijden met den staat bedrukt — worden van Rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen verstrekt. Bij aanvrage, aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, dient te worden opgegeven hoeveel buitenen hoeveel binnenvellen benoodigd zijn.

De maandeliiksche mededeeling aan den arrondissements-schoolopziener van de op de lijst gemaakte aanteekeningen behoort te geschieden in den vorm van een volledig uittreksel uit de aangevulde lijst, voor zooveel betreft de kinderen, omtrent wie in den loop der maand eenige aanteekening is gemaakt. Zie het voor die mededeeling vastgestelde model.

De lijst moet met het volgende onderschrift worden gewaarmerkt:

Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van (naam der gemeente), den . . Januari 19 . . (handteekeningen).

Model van de lijst, bedoeld in artikel 18, eerste lid, der Leerplichtwet, ingevolge artikel 30 dier wet vastgesteld door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking van 15 September 1900, n". 55306 ts, afd. Onderwijs.

Mij bekend.

De Secretaris-Generaal, (geteekend) Dijckmeester.

Sluiten