Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTINGEN.

Zie voor de invulling dezer tabel de aanwijzingen op het model der lijst, bedoeld in art. 18, eerste lid, der Leerplichtwet.

Lijsten naar dit model worden, op aanvrage aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, van Rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen verstrekt.

De lijst moet met het volgende onderschrift worden gewaarmerkt:

Aldus opgemaakt door burgemeester en wethouders van (naam der gemeente), den . . 19 . , (handteekeningen).

Model van de mededeeling, bedoeld in artikel 18, vierde lid, der Leerplichtwet, ingevolge artikel 30 dier wet vastgesteld door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking van 15 September 1900, n". 55306ts, afd. Onderwijs.

Mij bekend. De Secretaris-Generaal, Igeteekend) Dijckmeester.

Sluiten