Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu. 5652bis. Afd. Onderwijs.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

Overwegende, dat volgens artikel 30 der Leerplichtwet de lijst en de mededeeling, bedoeld in artikel 19 dier wet, worden ingericht naai- door den Minister, met de uitvoering van de wet tot regeling van het lager onderwijs belast, vast te stellen modellen;

Heeft goedgevonden:

Voor de lijst, bedoeld in artikel 19, eerste lid, en voor de mededeeling, bedoeld in artikel 19, vierde lid, der Leerplichtwet vast te stellen de bij deze beschikking behoorende modellen.

's Gravenhage, 21 September 1900.

(geteekend) H. Goeman Borgesius.

Model C.

Gemeente: Arrondissement:

Openbare

j— school:

Bijzondere

Hoofd der school:

LIJST, bedoeld in artikel 19, eerste lid, der Leerplichtwet, van de kinderen, die op 15 Januari 19 .., schoolgingen op bovenvermelde school;

met aanteekening van de toelating en afschrijving van kinderen, alsmede van de redenen, welke tot de afschrijving hebben geleid; voorts van iederen verzuimden schooltijd, met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid, van ieder ingevolge artikel 16 der Leerplichtwet verleend verlof en van ieder verzuim, hetwelk het hoofd der school ingevolge het voorlaatste lid van dat artikel gewettigd of verschoonbaar acht; — een en ander gedurende het tijdvak van 15 Januari 19.., tot en met 14 Januari 19...

Sluiten