Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTINGEN.

By de vermelding op bladz. 1 ') van de openbare of bijzondere school moet worden opgegeven: dorp, gehucht, wtfk; — straat; — naam. nummer, letter of dergeltjke aanwijzing der school.

Deze lijst wordt opgemaakt volgens den toestand op 15 Januari en loopt tot en met 14 Januari van het volgende jaar.

De ruimte tusschen twee horizontale strepen is voor één kind bestemd, zoodat vier kinderen op eene bladzijde worden vermeld.

Kolom 2. De volgorde der namen moet alphabetisch zijn. Wanneer de lijst is afgesloten en zij met de namen enz. van meerdere kinderen tegelijk moet worden aangevuld, behoort ook de volgorde van deze namen alphabetisch te zijn.

Kolom 4. Het geslacht is aan te wijzen door de letter m (= mannelijk) of de letter v (= vrouwelijk).

Kolom 6. De ambtshalve inschrijving is aan te wijzen door de letter a.

Kolom 7. Als plaats van werkelijk verblijf is op te geven: straat en huisnummer, en als de gemeente uit dorpen of gehuchten bestaat, tevens de naam dier afdeeling. Ten opzichte van de kinderen, die in een tent, vaar- of voertuig wonen, zal de verblijfplaats zoo duidelijk mogelijk moeten worden opgegeven.

Kolom 8. De woorden „heeft moeten plaats nemen" zien op het geval, dat een ingeschreven kind begint met te verzuimen.

Kolom 9. De reden is kort te vermelden, bv.: oïerUjden, yerhnisd naai' . . . enz. In het geval van afschrijving moeten de kolommen voor het desbetreffende kind, die nog oningevuld zijn gebleven, worden doorgestreept.

Kolom 11. Hierin moet worden vermeld, indien het kind niet meer valt onder artikel 3 der Leerplichtwet.

Bij nieuw ingeschreven kinderen, die reeds elders, in of buiten de gemeente, hebben schoolgegaan, moet hier vermeld worden de school, die de kinderen laatstelijk hebben bezocht.

Voorts kan in deze kolom nog aangeteekend worden, wat dienstig geoordeeld wordt.

Kolom 12. Men heeft te letten op de indeeling der schoolverzuimen volgens de Leerplichtwet:

1) Bedoeld is bladz. 1 van de van Rijkswege verstrekte lijsten C.

Sluiten