Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdelijke sluiting of schorsing (dit be¬

hoeft, evenmin als vacantie, als verzuim te worden aangeteekend) verbod schoolbezoek door wettelijk

a. gewettigd verzuim (art. 12, I voorschrift Wv.

1° t/m 4°) wegens tuchtmaatregel . . . . T.

vergunning afwezigheid voor Land¬

bouw-, tuinbouw-, veehouderij- of

veenderij-werkzaamheden . . . L.

! ziekte . . . * • . . Z.

godsdienstplichten G.

j „ , ,,

, overliiden ofongesteld-

j lj i.

andere ern-1 heid bloedverwanten 0. )

stige omstan- < weer en wegen . . W. digheden /armoede

^ familiefeesten . . F.

aanstaand vertrek (artikel 11) . At.

/ zjekte z

c. Terznim, door het hoofd der L , ' ' ' '

, ' 1 godsdienstplichten G.

school Tersehoonbaar geacht J

gf* 3 licl> Juncto ait" | verder als onder b, met uitzondering

' 0 \ van „aanstaand vertrek".

d. ongeoorloofd verzuim (ook ~ „

, . , , veldarbeid (zonder verlof) . . . . V.

hiervan moet zoo mogelijk , . ... „

/ huiselijke arbeid H.

dereden worden opgegeven, . , , ,

, , . I overige (onbekende) redenen . . ür.

in verband met art. 21, § 4). [ & v

Onder d kunnen o. a. ook de onder b en c vermelde redenen vallen. Ook andere dan de onder b en c genoemde redenen zijn natuurlijk denkbaar.

De reden van verzuim, in de gevallen hierboven genoemd, is aan te wijzen met de daarachter geplaatste letter. De dag, waarop het verzuim is gepleegd, moet blijken uit de vermelding van het datumcijfer, terwijl het plegen van een verzuim in den morgen woidt aangewezen door een liggend streepje boven, van een verzuim in den middag, door een dergelijk streepje onder cijfer en letter, terwijl bij verzuim van een geheelen dag de beide streepjes worden getrokken. Eene aanwijzing in de kolom Januari: 16 Z, beteekent dus: verzuim wegens ziekte in den morgen van 16 Januari; 2 — 7 Wv: verzuim, wegens wettelijk verbod om de school te bezoeken, gedurende de geheele week van 2 tot en met 7 Januari. Ten behoeve van elk der

Sluiten