Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovengenoemde rubrieken ot, b, c en d is voor elke maand eene afzonderlyke plaatsruimte bestemd, door de stippellijnen aangeduid. Alle gevallen van gewettigd verzuim moeten dus gorden vermeld in de vakjes, door de letter a aangewezen, de gevallen van verzuim met verlof in de ruimten, aangewezen door de letter b, enz.

Kolom 13. Deze kolom is meer bestemd voor den arrondissementsschoolopziener, om daarin aanteekeningen te kunnen maken.

Lijsten naar dit model — de binnen vellen aan beide zijden met den staat bedrukt — zijn kosteloos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar en worden van Rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen verstrekt. Bij aanvrage, aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, dienen deze besturen op te geven, hoeveel buiten- en hoeveel binnenvellen benoodigd zijn.

De wekelijksche mededeeling aan den arrondissements-schoolopziener van de op de lijst gemaakte aanteekeningen behoort te geschieden in den vorm van het daarvoor vastgestelde model.

De lijst moet met het volgende onderschrift worden gewaarmerkt:

Aldus opgemaakt door het hoofd der school, den . . Januari 19 . . (handteekening).

Model van de lijst, bedoeld in artikel 19, eerste lid, der Leerplichtwet, ingevolge artikel 30 dier wet vastgesteld door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking van 21 September 1900, N°. 5652bis, afd. Onderwijs.

Mij bekend. De Secretaris-Generaal, (geteekend) Dijckmeester.

Model D.

Gemeente: Arrondissement:

Openbare

5— school

Bijzondere

Hoofd der school:

AANTEEKENINGEN, gedurende de week van

tot en met 19 . . gemaakt in de lijst, bedoeld

in artikel 19, eerste lid, der Leerplichtwet.

Sluiten