Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer der jaarlyst.

Voor-

NAME N.

namen.

| Geslacht. |

Datum van geboorte.

Ambtshalve inschrijving. J

Plaats van

werkelijk ver- *w«

biyf, on indien . J?. ï' f

die plaats is ge- waarop het

legen in een

ander arrondis- , , heeft

sement, dan plaats ge-

waartoe <le .nomen of

school behoort, ! ' ,lll0,e"

opgave van dat " ^ 33

arrondisse- nemen, ment

Reden van afschrijving.

Vorzuimdo schooltijden, met Datum, aanwijzing der redenen:

w.iarop li<>t Handteeke-

kind, b\j af- (, , M , Jer" Onge- »ing van

schryvlng, Bflzonder- *?of 00t- den onder"

voorde ^ vei lot. baar loofd. wijzer dor

oerste maal , . I geacht. | klasse, ten

de school nouui. bewijze dat

niet meer Z, G. 7 r, het verzuim

heeft be- Wv, A, F, 0, . V V, H, heêft plaats

zocht. Ï,L. W, W ' Or. gehad.

Av. '

-M - 8 4' 5 j6; 7 1 8 I 9~l 10 I 11 12 | 18 1 14 15 16

! | | l ! r~—| 1 j

.

Aan

den Schoolopziener in het arrondissement

li I li

Sluiten