Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formulieren volgens de modellen I en II worden voorloopig alleen gezonden aan de besturen der gemeenten, waar vermoedelijk kinderen zijn, die huisonderwijs genieten. Op aanvrage aan het Departement worden voorts exemplaren verstrekt, ook aan gemeenten, die er voorloopig niet ontvingen.

Bij model III is de vorm aangegeven, waarin de burgemeester de opgaven betreffende het huisonderwijs (zie model I) aan den arrondissements-schoolopziener heeft over te maken. Van dit formulier worden geene exemplaren van Rijkswege verstrekt.

Voor het mededeelen door den burgemeester aan den arrondissements-schoolopziener van de veranderingen in de huisonderwijzers (zie model II) is geen bepaald formulier voorgeschreven. De burgemeester zal den inhoud der hem gedane opgave aan den schoolopziener hebben over te brengen.

De laatstbedoelde mededeelingen, en ook die volgens model III, moeten ingevolge artikel 6 van genoemd Koninklijk besluit door den burgemeester binnen 8 dagen na het verstrijken van de maand, waarin hij ze heeft ontvangen, aan den schoolopziener worden gedaan. De mededeeling aan den schoolopziener omtrent de jaarlijks bij den burgemeester vóór 1 Februari ingekomen opgaven bij de formulieren model I, moet door dezen uiterlijk op 8 Februari geschieden.

Model IV bevat het formulier voor de kennisgeving aan den burgemeester van vermeende vrijstelling der leerverplichting. Ook deze formulieren worden van Rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen verstrekt en zijn kosteloos ter gemeente-secretarie voor belanghebbenden verkrijgbaar.

Bij de uitgifte aan belanghebbenden van deze formulieren zal het aanbeveling verdienen hen er op te wijzen, dat ingevolge artikel 9, tweede lid, der Leerplichtwet in de daar genoemde gevallen de kennisgeving telkens na verloop van 12 maanden op nieu'w moet

worden ingediend.

Twee soorten worden aan de gemeentebesturen toegezonden, nl. zonder en met het formulier der verklaring, bedoeld in artikel 10 deiLeerplichtwet. Die formulieren model IV, waarop tevens het formulier der verklaring is gesteld, moeten alléén verstrekt worden aan de belanghebbenden, voor wie overwegend bezwaar tegen het onderwijs op de scholen de vermeende reden voor vrijstelling is. Die, zonder de verklaring, dienen voor alle andere gevallen.

Bij model V is de vorm aangegeven, waarin de burgemeester aan den arrondissements-schoolopziener mededeeling doet van de kennisgevingen (zie formulieren model IV) omtrentdevermeende vrijstellingen. Van dit formulier worden van Rijkswege geen exemplaren verstrekt.

Sluiten