Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dezen datum den leeftijd van 7 tot 13 jaren bereikt hebben, of in den loop van het jaar den zevenjarigen leeftijd zullen bereiken, doch ook moet daarop plaats beschikbaar blijven voor de kindeien van genoemde leeftijden, die zich in den loop van dat jaar in de gemeente komen vestigen of daar in den zin van artikel 8 hun verblijf komen houden. Daar de lijsten met 81 lijnen per bladzijde zijn gelinieerd en er op een binnenvel dus plaats is voor 62 kinderen, is uit dit getal, in verband met het aantal kinderen, waai op in totaal gerekend moet worden, eene raming van het aantal binnenvellen voor één lijst te maken. Één exemplaar der vóór 15 Januari in duplo op te maken lijst A blijft bij het gemeentebestuur berusten, het tweede wordt vóór 1 Februari gezonden aan den arrondissementsschoolopziener; het op bovengenoemde wijze gevonden getal binnenvellen, moet dus verdubbeld worden; ook zijn voor elke gemeente 2

buitenvellen vereischt.

De staat model B is het formulier voor de maandelijksche mededeeling van burgemeester en wethouders aan den arrondissementsschoolopziener. Het zal wenschelijk zijn, dat het gemeentebestuui van elke dier mededeelingen minute houdt. Elke gemeente heef dus 24 buitenvellen per jaar noodig. Hoewel dit uit de daarop gestelde toelichtingen niet blijkt, worden ook van deze lijst binnenvellen verstrekt. Elke maand zal het van de uitgebreidheid der mededeeling afhangen of en hoeveel van deze binnenvellen noodig zijn. Eene raming daaromtrent is dus niet vooraf op te maken. Voorloopig worden aan de gemeenten ook enkele binnenvellen toegezonden. De ondervinding van een paar maanden zal doen blijken of en hoeveel inlegvellen nog behooren te worden aangevraagd.

Door een gemeentebestuur is de vraag gesteld, hoe gehandeld moet worden, indien niets in den maandstaat te vermelden is? In dit geval is het noodig te berichten, dat geene verandeiingen re vermelden zijn.

Ik vestig de aandacht er op, dat soortgelijke opmerking als hieibeneden wordt gemaakt omtrent de invulling van lijst D, wellicht

ook voor staat B niet overbodig is.

Van' lijst model C — de jaarlijks door de hoofden der openbaie en bijzondere lagere scholen op te maken staat is het benoodigde buiten- en binnenvellen voor elke school afzondei lijk e berekenen. Op de lijst moeten vooreerst worden vermeld alle kindeien, die op 15 Januari als schoolgaande bekend staan- ^ oorts behoort ei ruimte beschikbaar te blijven voor die kinderen, welke in den loop van het volgende jaar, d. i. dus tot en met den volgenden Januari, op de school worden toegelaten. Op elk binnenvel is plaats-

Sluiten