Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruimte voor 8 kinderen; daarmede, in verband met het getal kinderen, waarop gerekend moet worden, is derhalve het aantal binnenvellen van één lijst voor elke school aangewezen. Daar deze lijst in duplo moet worden opgemaakt, één exemplaar toch zendt het hoofd deischool vóór 1 Februari aan den schoolopziener en het andere behoudt hij voor zich, is het vereischte aantal inlegvellen tweemaal zoo groot, en zijn ook voor elke school 2 buiten vellen benoodigd.

Voor de lijst model D — de wekelijksche mededeeling van het hoofd der school aan den schoolopziener — zou, gerekend op een paar vacantieweken, met 50 exemplaren kunnen worden volstaan per school en per jaar. Doch het is wenschelijk — zooals ook blijkens de aanvragen door hoofden van scholen is opgemerkt — dat het hoofd van elke wekelijksche mededeeling eene minute voor zich behoudt. Voor elke school is dus op een 100-tal lijsten te rekenen. Hoewel dit uit de op die lijsten gestelde toelichtingen niet blijkt, worden ook hiervan binnenvellen verstrekt. Gelijk bij de binnenvellen van staat B, zal ook hier de omvang der aanteekeningen de behoefte aan inlegvellen uitwijzen. Van staat D worden voorloopig alleen binnenvellen gezonden aan die gemeentebesturen, welke er om hebben gevraagd. Voor kleinere scholen toch zal waarschijnlijk geen behoefte aan binnenvellen bestaan.

De vraag is gesteld geworden, of door de hoofden van scholen in de wekelijksche opgave volgens lijst D steeds alle kolommen moeten worden ingevuld; ook die welke geene wijziging aangeven van den bestaanden toestand, zooals die op de jaarlijst C is aangewezen. Het antwoord op die vraag is natuurlijk ontkennend. De bedoeling is juist, dat worden aangewezen alle veranderingen, alsmede de verzuimen van het kind. Het nummer en de namen en voornamen van het kind moeten natuurlijk, ter herkenning voor den schoolopziener, steeds worden opgegeven; overigens trekke men in de kolommen, waarin niets nieuws is te vermelden, een streepje, opdat blijke, dat eene opgave niet vergeten is. Indien b.v. omtrent een kind niets anders aan te wijzen is dan zijn verzuimen, moet worden ingevuld: in kolom 1 zijn nummer; in kolommen 2 en 3 de namen en voornamen; in kolommen 4 tot en met 11 streepjes en in kolommen 12 tot en met 15 de verzuimen. — Is van een kind uitsluitend eene verhuizing te vermelden, dan vuile men in kolommen 1 — 3 en 7 en strepe de andere kolommen door. — Is alleen afschrijving te vermelden, dan vuile men in kolommen 1 — 3, 9 en 10, met streepjes in de overige kolommen. En zoo voorts.

Ik heb de eer U te verzoeken, te bevorderen, dat de hoofden

Sluiten