Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der scholen, voor zoover zij belang kunnen hebben bij de aanwijzingen, in dezen brief voorkomende, daarvan op de hoogte worden gesteld.

Ook verzoek ik U er op te willen toezien, dat van de formulieren van lijsten enz. niet meer worden verbruikt en aangevraagd dan bepaald noodig is. Deze aanbeveling is, naar ik meen, niet overbodig, daar mij uit de aanvragen van gemeentebesturen om lijsten A-D is gebleken, dat sommige dier besturen van enkele lijsten aantallen verzochten, waaraan zij voor jaren genoeg zouden hebben gehad. Het is wenschelijk voor niet meer dan eén jaar tegelijk aan te vragen.

Exemplaren van de lijsten model A-D, van de kennisgevingen model IV (zonder en met verklaring), en van de mededeelingen model VI, alsmede enveloppen, zijn of worden ten behoeve Uwer gemeente dezer dagen verzonden. Daarbij worden ook exemplaren ifen de modellen I en II gevoegd, indien daaraan voor Uwe gemeente

vermoedelijk behoefte bestaat.

Meerder benoodigd materieel kan aan mijn Departement worden

aangevraagd.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (geteekend) H. Goeman Borgesius.

Staatsblad BESLUIT van den 23ste" November 1900, houdende n°. 203. bepalingen, betreffende kostelooze verzending per post

van stukken, in zake de uitvoering van de Leerplichtwet.

Wij WILHELMINA, bij de gkatie Gods, Koningin dek Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Gelet op artikel 83 der wet van 7 Juli 1900 (Staatsblad n°. 111), houdende bepalingen tot regeling van den leerplicht;

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1 November 1900, n°. 3632, Posterijen en Telegraphie;

Sluiten