is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerplichtwet (wet van 7 juli 1900, staatsblad no. 111) en de daarbij behoorende uitvoerings-maatregelen, met aantekeningen ontleend aan de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en staten-generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodigingen tot het bijwonen van het onderzoek, bedoeld in artikel 25 der Leerplichtwet, door de arrondissements-schoolopzieners aan de huisonderwijzers.

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

's.Gravenhage, den 27 December 1900.

(geteekend) WILHELMINA.

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,

(geteekend) C. Lely.