is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerplichtwet (wet van 7 juli 1900, staatsblad no. 111) en de daarbij behoorende uitvoerings-maatregelen, met aantekeningen ontleend aan de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en staten-generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RECHTSPRAAK IX ZAKE DE LEERPLICHTWET,"

(ran 1 Januari 1901 tot 15 Maart 1902),

door

Mr. J. VAN DROOGE.

De volgende bladzijden willen een denkbeeld geven van de behandeling die gedurende haar eerste levensjaar de Leerplichtwet ondervond van den kant der rechterlijke macht.

Van de verschillende kantongerechten werd een overzicht van de gewezen vonnissen opgevraagd en afschriften van de belangrijkste uitspraken tot 15 Maart 1902. Vijf en zeventig van de honderd zes griffiers gaven welwillend gehoor aan dit verzoek en verschaften meer of minder gedétailleerde inlichtingen.

Uit de opgaven bleek ten eerste, dat de bejegening, die de pas ingevoerde wet ondervond van den kant der rechterlijke macht, met overal even welwillend kan genoemd worden; dat zelfs hiei en daai kantonrechters, zij 't dan ook misschien onwillekeurig, hebben getracht ze zooveel mogelijk te doen schipbreuk lijden. Ten tweede, dat er het eerste jaar in de jurisprudentie een niet geringe verwarring heeft geheerscht, waaraan intusschen in vele opzichten de Hooge Raad een einde heeft gemaakt. Wanneer wij bij de bespreking der vonnissen wel eens meer verklaring hebben toegevoegd dan voor juridische lezers noodig was, gebeurde dat met het oog op de mogelijkheid, dat ook niet-juristen van de rechtspraak zouden willen kennis nemen over een wet, aan de handhaving waarvan leeken mede een werkzaam deel nemen.

Wij behandelen hier eerst de arresten van den Hoogen Raad.

DE HOOGE RAAD.

Geldige reden voor tijdelijk schoolverzuim. Elk strafbaar feit bestaat uit verschillende elementen, waarvan er (zal er sprake van een veroordeeling zijn) geen mag ontbreken en waarvan de aanwezigheid door den ambtenaar van het Openbaar Ministerie moet worden bewezen. Zoo zegt art. 23 § 1 der Leerplichtwet:

1) On tuiln verzoek heeft mr. Van Drooge zich bereid verklaard tot het bewerken van dit overzicht der gegevens, die de heeren griffiers mü welwillend hadden verstrekt, en waarvoor ik hun hier mijn dank betuig. A- lvKKm