Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, ontslag van rechtsvervolging, niet vrijspraak moet volgen. Toch is het mogelijk de overwegingen zoo in te kieeden, dat vrijspraak volgt. De schuld daarvan ligt bij de minder gelukkige redactie van art. 1 der Leerplichtwet: Ouders, voogden enz. zijn verplicht zorg te dragen enz. De wetgever heeft blijkbaar bedoeld: ouders en voogden zijn verplicht hun kinderen een school te doen bezoeken, en zoo stond er ook in het oorspronkelijk wetsontwerp. Maar het woord zorgdragen kan men ook interpreteeren door: zijn best doen dat; bij de eerste opvatting let men op het objectieve gevolg, bij de tweede op het subject van het zorg dragen. Ziehier, hoe deze laatste verklaring tot vrijspraak i. p. v. tot ontslag van rechtsvervolging leidt:

J. Th. F. te V. was gedagvaard voor den kantonrechter te Gulpen ter zake van overtreding der Leerplichtwet. De dagvaarding luidde:

„dat hij als vader en verzorger van H. F. enz op 12, 13,14,

15 Juni enz in gebreke is gebleven zorg te dragen, dat dit bij

hem inwonende kind de schooltijden op die dagen bijwoonde, heb~ bende bedoeld kind de school gedurende die schooltijden niet bezocht."

De vader toonde door getuigen aan, dat hij het redelijkerwijs mogelijke had gedaan om het schoolverzuim te voorkomen, maar de jongen was onhandelbaar, liep eenvoudig weg, enz. Het O. M. requireerde dan ook ontslag van rechtsvervolging; maar de kantonrechter sprak den beklaagde vrij.

„O., dat wij onder deze omstandigheden de overtuiging missen, dat beklaagde liet feit hem te laste gelegd heeft gepleegd althans niet kan geacht worden in gebreke te zijn gebleven zorg te dragen, dat zijn kind de bij de dagvaarding vermelde schooltijden bijwoonde, weshalve hij behoort te worden vrijgesproken."

Men ziet, hoe de kantonrechter hier de subjectieve opvatting van het begrip „zorg dragen" huldigt; mijns inziens geheel ten onrechte; de oorspronkelijke redactie van art. 1 der Leerplichtwet wijst op de andere interpretatie. ')

Omgekeerd vond ik vonnissen uit den tijd vóór het bovenbespioken arrest van den Hoogen Raad, waar de afwezigheid dei geldige ïedenen van schoolverzuim was ten laste gelegd en niettemin de kantonrechter had ontslagen van rechtsvervolging, als ter terechtzitting van de aanwezigheid van zulke redenen was gebleken, daarmee blijkbaar te kennen gevende dat zijns inziens die woorden in de dagvaarding behoorden te ontbreken.

Continuïteit der overtreding. Vele kantonrechters vatten ook vóór het arrest van den Hoogen Raad (zie boven blz. 176) over de continuïteit der leerplichtovertreding een complex van schoolverzuimen als éen

II Een der ambtenaren van het O. M. trachtte de dubbelzinnige tc^keins \an nZorg dragen" weg te nemen, door te spreken in die dagvaarding van „behoorlyk zort, draden , een toevoeging, die juist de subjectieve interpretatie deed bovendrijven.

Sluiten