is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerplichtwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogpunt van staatsbelang een nog grooter kwaad is dan het absolute schoolverzuim. Niet alleen omdat het van veel grooter omvang is, maar vooral omdat door absoluut schoolverzuim alleen de kinderen worden benadeeld, .'.ie van onderwijs verstoken blijven, terwijl bij relatief schoolverzuim ook groot nadeel wordt toegebracht aan de anderen, die wel geregeld schoolgaan. Dit werd blijkens het verslag door sommige tegenstanders der ingediende regeling erkend. ,,Kij ongeregeld schoolgaan'' -— zoo wordt op blz. 8 herinnerd door leden die principieel bezwaar hadden tegen de voorgestelde strafbepalingen — „is de vraag of de ouders de opvoeding verwaarloozen niet de eenige. Het ongeregeld schoolgaan is een nadeel voor het klassikaal onderwijs en wettelijke maatregelen ter keering van dit nadeel zijn gerechtvaardigd, wegens de groote uitgaven die de Staat voor dat onderwijs doet.'' Ondergeteekende, die woorden onderschrijvende, zou er willen bijvoegen: gerechtvaardigd, niet alleen wegens de groote uitgaven, maar tevens omdat het verstrekken van goed onderwijs zelfs volgens de grondwet een groot volksbelang is, en de Staat zeker niet onverschillig kan en mag blijven, indien hij ziet dat door ongeregeld schoolbezoek van zoovele scholieren het onderwijs in de verste verte niet de resultaten geeft, welke men er anders van zou mogen verwachten.

Kr waren ook leden, die een onderscheiding wilden maken tusschen positieve en negatieve verwaarloozing, welke laatste enkel in slordigheid kan bestaan. Bij positieve verwaarloozing wenschten deze leden ontzetting uit de ouderlijke macht toe te passen; bij negatieve de ouders partieel onder curateele te stellen. Bij enkele slordigheid wenschten zij geringe straffen te zien opgelegd.

Wie ziet niet in, dat bij aanneming van dergelijk systeem juist vee) grooter inbreuk zou worden gemaakt op de ouderlijke macht? Hoe is het mogelijk, dat zij, die zich bevreesd maken, dat de rechten der ouders zullen worden aangerand, boven een regeling, waarbij ouders verplicht worden hunne kinderen onderwijs te doen genieten en eerst met boete of hechtenis gestraft worden, indien zij ondanks alle waarschuwing in het kwaad volharden, de voorkeur geven aan eene regeling, waarbij schoolverzuim bij gebleken schuld der ouders gestraft zal worden met partiëele ondercurateelestelling ? Waar zij tien eisch stellen, dat bij gebleken slordigheid slechts geringe straffen zullen worden opgelegd, mag gevraagd worden, of dit niet ook volgens de bepalingen van het ontwerp het geval zal zijn. Ja zelfs zullen ouders, wien alleen slordigheid kan worden ten laste gelegd, in het geheel geen straf in den gewonen zin ondergaan, want alleen de meest verstokte ouders, die door geen aansporing of waarschuwing tot hun plicht kunnen gebracht worden, zullen met den strafrechter kennis maken. Aan de ouders, die in dat geval verkeeren, zal zeker wel iets meer dan slordigheid kunnen worden ten laste gelegd.

Voorzoover bedoelde leden van oordeel zijn, dat ongeregeld schoolbezoek zeer goed kan worden bestreden door wegzending van de school, moet daartegen worden opgemerkt, dat van een dergelijke bestraffing, zij moge ook al niet onder alle omstandigheden zijn te vermijden, juist de kinderen, die men wil beschermen, de slachtoffers worden. Bovendien zou het geheel onmogelijk zijn, dit middel op zoo groote schaal toe te passen, dat het klassikaal onderwijs geen schade meer van het ongeregeld schoolbezoek ondervond. Op de vraag wat met de van de school verwijderde kinderen moest worden gedaan, wisten bedoelde leden dan ook geen antwoord

.