Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het geleerde weer spoedig zal vervliegen, dan is het dringend noodig, dat althans nog enkele jaren gedurende een gedeelte van den dag onderwijs worde verstrekt. Maar dat onderwijs behoeft nu niet meer geheel overeen te komen met dat op de gewone lagere school, maar kan, ja moet worden ingericht naar de behoeften van landbouw en nijverheid, ingericht met het oog op de bestemming der leerlingen, verband houden met plaatselijke toestanden, zoodat dat onderwijs in een landbouwstreek weer anders zal moeten zijn dan in een fabrieksstad of een visschersdorp. En juist die inrichting van het herhalingsonderwijs met het oog op latere bestemming zal het ook bijzonder aantrekkelijk maken, zoodat verwacht mag worden dat dit onderwijs, goed ingericht, weldra populair zal worden en de leerlingen zelf zullen meewerken om aan de leerverplichting eene goede uitwerking te verzekeren. Trouwens, daar waar practisch ingericht herhalingsonderwijs wordt gegeven en de onderwijzers zich de moeite getroosten de belangstelling te prikkelen en den bloei van dat onderwijs te bevorderen, ontbreekt het in den regel ook nu reeds niet aan een voldoend aantal leerlingen.

Voor de ouders zal deze leerverplichting te minder bezwaar opleveren, omdat, zooals ook reeds in het Verslag werd opgemerkt, het herhalingsonderwijs niet belet, dat de kinderen over dag werkzaam zijn in eenig vak van nijverheid of landbouw. Indirect echter zal deze leerverplichting — wat als een voordeel mag worden beschouwd ook reeds eenige verkorting van den wettelijk geoorloofden werkdag met zich brengen. Op de vraag, of ook niet te verwachten is een wetsontwerp tot beperking van het aantal uren, gedurende welke kinderen beneden 16 jaren in fabrieken en werkplaatsen te werk gesteld mogen worden, kan alleen worden meegedeeld, dat die zaak bij het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid in onderzoek is.

De uitgaven, noodig voor het algemeen verkrijgbaar stellen van herhalingsonderwijs, behoeven ook geen overwegend bezwaar te zijn. Het kan in dezelfde schoolgebouwen worden gegeven en het personeel behoeft voor dit doel niet of althans zeer weinig te worden uitgebreid.

Algemeen had men bezwaar, dat het kind op den dertienden verjaardag van school kan worden genomen. Ondergeteekende erkent, dat het een verkeerde gewoonte is van vele ouders om hunne kinderen op den verjaardag de school te doen verlaten, al valt die verjaardag in den loop van het schooljaar, en dat het dus niet wenschelijk is die gewoonte in de hand te werken. Dat bezwaar vervalt echter reeds door de boven toegelichte wijziging, zoodra de leerplicht als regel wordt beperkt tot den zesjarigen cursus. Wel is waar zullen niet alle leerlingen, ook al zijn hunne vorderingen nog zoo gering, na zes jaren de school kunnen verlaten, maar ook zij die langer moeten blijven zullen niet kunnen heengaan op den daarop volgenden verjaardag, maar e'erst na afloop van de klasse, waarin zij den als grens aangenomen leeftijd bereiken.

§ 7. Volgens de bepalingen van het oorspronkelijk ontwerp wordt — indien geen huisonderwijs wordt gegeven — voor de vervulling van den leerplicht gevorderd het bezoek van scholen, waar het onderwijs ten minste omvat de vakken, vermeld onder a—i van

Sluiten