Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den veldarbeid toepasselijk moet worden gemaakt, zeer wel kan worden behandeld geheel afgescheiden van den leerplicht.

$ 9. Door vele leden wordt in deze paragraaf ernstig geklaagd over schrale toelichting van de financieele gevolgen van het wetsontwerp, en zelfs wordt beweerd, dat de Regeering zich van het geven eener berekening van kosten heeft onthouden uit vrees, dat dergelijke mededeeling een ongunstigen invloed zou hebben op het lot van het wetsvoorstel.

Die onderstelling mist allen grond. De Regeering denkt er niet aan zich aan dergelijke struisvogelpolitiek te willen schuldig maken. Zij heeft in de Memorie van Toelichting ronduit erkend, dat de uitvoering der wet voor Rijk en gemeenten groote kosten met zich zou brengen, en de eenige reden waarom zij daarbij geen nauwkeurige berekening van de te verwachten kosten overlegde, was niet gelegen in onwil maar in onmacht. Een ook maar eenigszins nauwkeurige becijfering is niet te leveren :

i°. omdat men niet weet hoevele kinderen, die thans op geen enkele school zijn ingeschreven, na de invoering van den leerplicht zich voor plaatsing zullen aanmelden;

2°. omdat het onbekend is hoevelen van die leerlingen aan eene openbare en hoevelen aan eene bijzondere school de voorkeur zullen geven ;

30. omdat niet met zekerheid is aan te geven welke kosten voor school bouw het gevolg zullen zijn van de leerplichtwet:

a. daar reeds, afgescheiden van leerplicht, in verschillende gemeenten nog scholen moeten worden gebouwd om plaatsing te krijgen voor allen, die thans wegens gemis aan plaatsruimte worden afgewezen;

b. daar de kosten van schoolbouw in de verschillende streken van ons land zeer verschillend zijn ;

c. daar waarschijnlijk op tal van plaatsen de schoollocaliteiten ruim genoeg zijn om zonder verdere uitbreiding het aantal leerlingen, dat zich zal aanmelden, in ontvangst te nemen, maar met zekerheid ook dienaangaande geen raming is te maken, zoolang geheel onzeker is hoevelen zich zullen aanmelden;

40. omdat het nog bezwaarlijker is eene eenigszins nauwkeurige raming te maken van de meerdere kosten voor personeel, daar men in de verste verte niet weet hoe het aantal nieuwe leerlingen zich over de verschillende scholen zal verdeelen.

Dit is zeker, dat «le leden die in een vorige paragraaf als hunne overtuiging te kennen gaven, dat zoowel het absolute als het relatieve schoolverzuim als onbeduidend moet worden beschouwd, het allerminst recht hebben zich voor een buitensporige stijging van uitgaven tengevolge van de invoering van leerplicht bevreesd te maken, want die meerdere kosten kunnen bijna uitsluitend worden veroorzaakt door meerder schoolbezoek. Meerdere kosten — hoe nuttig ook — blijven altijd een noodzakelijk kwaad, maar dit mag toch worden geconstateerd, dat voorstanders van trouw en geregeld schoolbezoek, tot welke richting zij ook behooren, allen moeten wenschen, dat de meerdere uitgaven niet al te gering zullen worden, omdat het tegenovergestelde een bewijs zou zijn, dat de wet niet aan haar doel beantwoordt. Wordt «le sombere voorspelling van de tegenstanders verwezenlijkt, dat ook 11a het tot stand komen van deze wet er in Nederland slechts weinig kinderen meer naar school zullen gaan dan tegenwoordig, dan zullen — het spreekt wel van zelf — ook de meerdere uit-

Sluiten