Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als bij het oorspronkelijk ontwerp was voorgesteld, geheel onuitvoerbaar zou zijn.

De leden die niet de voorgestelde regeling niet tevreden waren, gaven ook middelen tot verbetering aan. Zoo werd door velen bepleit de instelling van plaatselijke commissiën, aan welke in de eerste plaats de zorg voor de naleving der wet zou zijn opgedragen — commissiën die dan geheel of althans voor een deel zouden zijn saamgesteld uit ouders van schoolgaande kinderen. Aan die commissiën zoude men dan ook willen opdragen het toestaan van verlof tot afwezigheid van school, het verwijderen van school van de kinderen, die door ongeregeld schoolbezoek het onderwijs voor andere kinderen bederven, ja zelfs de bestraffing der ouders indien dit ware overeen te brengen met de artt. 165 en 166 der Grondwet.

Het wil ondergeteekende voorkomen, dat men, dezen weg opgaande, de voorgedragen regeling zeker niet zou verbeteren. Ook thans bestaan in tal van gemeenten plaatselijke schoolcommissiën. maar hebben die commissiën over het algemeen zoo gewerkt, dat men haar met gerustheid de naleving der wet op den leerplicht en wat daarbij behoort, zou kunnen opdragen? Verscheidene leden, die op plaatselijke commissiën aandrongen, schijnen het zelf te betwijfelen, want zij voegden aan hunne beschouwingen toe, «dat de invloed van zulke commissiën eene geheel andere zou zijn dan die der bestaande plaatselijke schoolcommissiën, die vaak zeer eenzijdig worden samengesteld.» Men mag dus vragen: hoe zouden de nieuwe commissiën. die men wenscht, samengesteld worden? Dienaangaande leest men in het Verslag: «Ten aanzien van de wijze van verkiezing bestond eenig verschil van gevoelen; sommigen wenschten de leden door den gemeenteraad te doen benoemen of door den gemeenteraad en de ouders; anderen verlangen hen gekozen te zien alleen door de ouders, en de meening werd geuit, dat voor deze verkiezingen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging zou worden ingevoerd.»

Thans worden ook de plaatselijke schoolcommissiën door den gemeenteraad benoemd. Bleef nu, zooals sommigen wenschten, de benoeming van de nieuwe commissiën bij dit college, dan zou er niet de minste waarborg zijn voor minder eenzijdige samenstelling, waarover nu wordt geklaagd. Men zou eenvoudig krijgen een doublure der reeds bestaande commissiën, de eene belast met de zorg voor de belangen van het onderwijs in het algemeen, de andere belast met de zorg voor het onderwijs voor zoover betreft de uitvoering van de leerplichtwet. Dat een dergelijke doublure wenschelijk zou zijn. kan ondergeteekende niet inzien.

Zou echter de toestand beter worden, indien men de nieuwe commissie liet benoemen door de ouders van schoolgaande kinderen? Ondergeteekende betwijfelt het zeer. Op vele plaatsen zijn de ouders bij de quaesties, die aan de beslissing der commissiën zouden worden onderworpen, zelf in hooge mate geïnteresseerd. Men denke niet dat op het platteland het schoolverzuim wegens veldarbeid, huiselijke diensten enz. is beperkt tot de on- en minvermogenden. Er zijn vele dorpen, waar de groote meerderheid der ouders zich aan dat kwaad schuldig maakt. En onder hen, die hunne eigen kinderen niet laten werken, zijn er velen, die er persoonlijk belang bij hebben, dat voor

Sluiten