Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verplichting tot onderhoud en opvoeding van een of meer kinderen. Indien dus na rechterlijk onderzoek blijkt, dat inderdaad van zulke verwaarloozing sprake is en daartoe zal in menige, niet in elke, omstandigheid ook behooren het in het wild laten opgroeien van een kind, — dan zou, werd gemeld wetsontwerp wet, reeds in dit euvel zijn voorzien, en was eene schoolinspectie ter wering van absoluut schoolverzuim onnoodig.

Met die conclusie kan ondergeteekende in geenen deele instemmen. De bovengenoemde bestrijder van het wetsontwerp erkent wel, dat het geregeld bezoek eener lagere school voor elk kind van groot belang is, maar van dat groote belang is hij toch blijkbaar zoo weinig doordrongen, dat hij tot bestrijding van een nog grooter kwaad voor het kind namelijk het in het geheel niet naar school gaan — geen ander middel wil toepassen dan de ontzetting uit de ouderlijke macht, ofschoon hij zelf erkent, dat dit middel zelfs in menig geval, dat de ouders hunne kinderen in het wild laten opgroeien, geen toepassing kan ol mag vinden.

Er waren, zooals reeds gemeld, op 1 Januari 18% ruim 59.000 kinderen tusschen 6 en 12 jaar. die op geen enkele school waren ingeschreven. Volgens de schatting, in de Memorie van Toelichting gemaakt, zijn daaronder 15.000, van wie verwacht mag worden, dat zij bij invoering van den leerplicht wel door hunne ouders op de schoollijsten zullen worden gebracht. Volgens anderen is dat cijfer te hoog genomen; volgens de Standaard moet het aantal kinderen, die zonder geoorloofde reden buiten de schoolbevolking staan, op 12.000 gesteld worden. Maar 15.000 of 12.000, het is in elk geval een aanzienlijk getal. -Vu zijn dit wel is waar niet allen absolute schoolverzuimers in den zin. waarin de verdediger van het boven omschreven stelsel het bedoelt, want velen zullen misschien •vroeger wel eens school hebben gegaan of later nog eens weer op deze of gene school worden ingeschreven, maar zoolang zij op geen enkele schoollijst voorkomen, behooren ze toch alle tot de absolute schoolverzüimers in den zin van dit ontwerp. Wordt nu leerplicht ingevoerd, dan is het bijna zoo goed als zeker, dat bijna allen over korten tijd onderwijs zullen ontvangen. En is dit resultaat ook maar in de verste verte te verwachten, indien men de ouders alleen bedreigt met ontheffing uit de ouderlijke macht r

En indien het lid. dat in deze paragraaf aan het woord is, behoort tot hen, die zich tegen den leerplicht verzetten onder anderen op grond van inbreuk op de vaderlijke macht, moge hij wel bedenken, dat zijn systeem met veel meer recht een stap in die richting mag worden genoemd. Wel zal hij er op wijzen, dat hij de ontzetting geenszins wil hebben toegepast op alle ouders, die hunne kinderen in het geheel niet laten school gaan. maar dit zal hij toch bezwaarlijk kunnen ontkennen, dat indien men de meeste ouders, die hunne kinderen van onderwijs verstoken laten, voorloopig maar ongemoeid laat, er veel meer gevaar is dat de ontzetting uit de ouderlijke macht dikwijls moet worden toegepast, dan het geval zal zijn, indien men tijdig maatregelen neemt, om die ouders door zachten dwang weer op den goeden weg terug te brengen.

Het verschil van standpunt tusschen bedoeld lid en ondergeteekende komt het best uit in deze zinsnede : daarbij moet men zich los-

Sluiten