Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp.

Gewijzigd Ontwerp.

Het is waar, dat niet overal gedurende zes dagen der week wordt school gehouden. Eene bepaling omtrent den duur van het onderwijs en het aantal schooldagen aan de openbare lagere school zou echter niet in deze wet, maar in die tot regeling van het lager onderwijs tehuis behooren.

Het schoolbezoek wordt geacht geregeld plaats te vinden, indien gedurende ééne maand niet meer dan één schooltijd zonder wettige reden wordt verzuimd.

Het schoolbezoek wordt geacht geregeld plaats te vinden, indien gedurende twee maanden niet meer dan twee schooltijden zonder

reden worden verzuimd

sieldiye

Het huisonderwijs, bedoeld sub 1 2°. in artikel I, omvat de vakken, genoemd onder a—g in ; artikel 2 der wet tot regeling van het lager onderwijs in verband met een goeden leergang.

2de lid. Aan de hier gemaakte bezwaren is te gemoet gekomen. Thans is bepaald dat gedurende twee maanden niet meer dan twee schooltijden zonder geldige reden mogen worden verzuimd. Daardoor is dus het verzuim geoorloofd van een schooldag, die twee schooltijden heeft.

Dat eene soortgelijke bepaling onnoodig is, kan niet worden toegestemd. Verschoonbare verzuimen moeten een gevolg zijn van ernstige omstandigheden, die in de hierbedoelde gevallen niet behoeven aanwezig te zijn.

Ter bevordering van eenheid in de terminologie wordt thans van •••.geldige reden.», in plaats van «wettige reden», gesproken.

Art. 3. Aan alle lagere scholen .

bestaan jaarlijks ten minste twee i

tijdstippen voor toelating van ;

leerlingen, met tusschenruimte j van ten hoogste acht en ten minste vier maanden.

Art. 3 (oud) is thans vervallen.

(Zie hierboven art. i van het oor- Art. 3. De verplichting om,

spronkelijk o/iticerp.') voor zoover aan schoolonderwijs

de voorkeur gegeven wordt, te zorgen, dat het kind op eene lagere school wordt geplaatst, vangt aan uiterlijk, zoodra het den leeftijd van zeven jaren heeft bereikt.

Deze verplichting eindigt, zoodra het kind zes jaren leerling

Sluiten