Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. beïuijziga Untwerp.

eener lagere school is geweest en het alle klassen doorloopen heeft, of, voor zoover het onder! wijs gegeven wordt in klassen die samen een langeren leertijd dan zes jaren innemen, zoovele klassen, als samen een leertijd van zes jaren omvatten. Een kind, dat bij zijne toelating op de school terstond ineene hoogere klasse wordt geplaatst, wordt geacht den leertijd, dien de lagere klasse of klassen innemen, afgeloopen te hebben.

De verplichting eindigt in ieder geval, indien het kind de klasse heeft afgeloopen, waarin het bij het bereiken van den dertienjarigen leeftijd was geplaatst.

Art. 3 (nieuw). Door dit artikel wordt in den zin, hiervoren in § 6 aangegeven, tegemoet gekomen aan de bezwaren tegen art. 1 (oud*> aangevoerd. l)e verplichting vangt aan uiterlijk op zevenjarigen leeftijd, terwij) de leerling, die schoolonderwijs geniet, verplicht is de klassen te doorloopen, die samen een leertijd van zes jaren omvatten met dien verstande, dat de verplichting in ieder geval eindigt, indien hij de klasse heeft doorloopen, waarin hij bij het bereiken van den dertienjarigen leeftijd was geplaatst.

In het artikel wordt tevens voorzien in het geval, dat het kind aanstonds in eene hoogere klasse kan worden geplaatst.

Art. 4. De verplichting om, voor zoover aan huisonderwijs de voorkeur gegeven wordt, te zorgen, dat aan het kind zoodanig onderwijs wordt verstrekt, vangt aan uiterlijk, zoodra het kind den leeftijd van zeven jaren heeft bereikt.

Ten aanzien van een kind, waaraan vóór of sinds het bereiken van het zesde levensjaar huisonderwijs in den zin dezer wet wordt verstrekt, eindigt deze verplichting bij het bereiken van den leeftijd van twaalf jaren, indien het kind alsdan zes achter-

Sluiten