Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UorspronRclijk untwerp. ijewijziga uniwcrp.

ter kennis van den arrondissements-schoolopziener worden gebracht.

Art. 7 ^nieuw art. 4). De jaarlijksche indiening der hierbedoelde verklaring acln de ondergeteekende een onmisbaren eisch, die voor de belanghebbenden niet te bezwarend kan zijn. Natuurlijk ligt het in de bedoeling ook daarvoor formulieren bij het gemeentebestuur verkrijgbaar te stellen.

Wie den termijn laat verstrijken, ontvangt de aanmaning van den arrondissementsschoolopziener, waardoor hij aan de inzending wordt herinnerd.

In het vierde lid, sub 2°., a, zijn de woorden bijgevoegd «alsmede de plaats, waar het onderwijs wordt gegeven*.

De bedoeling der uitdrukking «werkelijk verblijf» wordt in het Voorloopig Verslag zoo juist weergegeven, dat men op dien grond mag aannemen, dat deze uitdrukking tot geen misverstand kan leiden.

Art. 5. De verplichting om te zorgen, dat het kind de school, waar het als leerling is ingeschreven, geregeld bezoekt, vangt aan met den dag, waarop het voor het eerst op de school kan plaats nemen.

Art. 5 (nieuw). Dit artikel strekt, om geschil te voorkomen omtrent den dag, waarop, in geval aan schoolonderwijs de voorkeur wordt gegeven, de verplichting tot geregeld schoolbezoek aanvangt.

Art. 6. De verplichting, in artikel 1 bedoeld, wordt niet | nagekomen :

j i°. zoolang het kind, den leef; tijd van zeven jaren bereikt hcbI bende, en nog niet op grond van | dertienjarigen leeftijd ingevolge ! artikel 3, derde lid, buiten de leerverplichting vallende, niet als leerling op eene lagere school is geplaatst, noch huisonderwijs geniet overeenkomstig de regelen der wet, terwijl niet blijkt, noch van het vroeger verstryken van den leerplichtigen leeftijd ingevolge artikel 3, tweede lid, of artikel 4, tweede lid, noch van eenige wettelijke vrijstelling;

2°. zoo dikwijls het kind, dat

Sluiten