Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp.

Gewijzigd Ontwerp.

echter art. 27 thans is gewijzigd, zal ten aanzien van de competentie van den rechter voor de in art. 8 (oud art. 5) genoemde personen waarschijnlijk nimmer met de woonplaats dier personen rekening zijn te houden.

2°. zij de kinderen voldoend lager huisonderwijs doen genieten in de vakken, genoemd onder a—g en i in artikel 2 der wet tot regeling van het lager onderwijs ;

2°. is vervallen door de wijziging van art. 1. Het huisonderwijs is thans niet een reden van vrijstelling van de verplichting door de wet opgelegd, doch nu ook formeel een der beide wegen, waardoor aan die verplichting wordt voldaan.

3°. zij de kinderen eene inrichting van hooger of middelbaar onderwijs doen bezoeken;

2°. zij de kinderen eene inrichting van onderwijs doen bezoeken, die geacht wordt tot het hooger of middelbaar onderwijs te behooren en waar de kinderen buiten de avonduren ten minste zestien uren per week onderwijs ontvangen;

3". <nieuw art. 7. 2°J Thans wordt gelezen: «inrichting van onderwijs, die geacht wordt tot het hooger of middelbaar onderwijs te behooren.j Daaronder zijn begrepen vakscholen, zooals ambachtsscholen.

Ten einde misbruik te voorkomen is tevens bepaald, dat de kinderen daar, buiten de avonduren, ten minste 16 uur per week onderwijs moeten ontvangen.

Ingevolge art. 9 ^nieuw), eerste lid, moet ook de naam van het kind, waarvoor op dezen of eenigen anderen grond vrijstelling wordt gevraagd, worden opgegeven.

Het schijnt niet noodig eene speciale vrijstelling op te nemen voor het tijdsverloop tusschen het einde van het lager en het begin van het hooger of middelbaar onderwijs. In den regel zal er geen bezwaar zijn, het kind in dien tijd op de lagere school te laten, maar mocht het in enkele gevallen noodig blijken, dat het kind de lagere school verlaat enkele weken voordat het op de andere school overgaat, dan zijn de bepalingen der wet ruim genoeg gesteld, om dat mogelijk te maken.

4°. zij de kinderen, die den leeftijd van zeven jaren nog niet

hebben bereikt, eene bewaarschool doen bezoeken;

4°. is vervallen.

Sluiten