Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp.

kennis is gekomen, daartoe zijne medewerking te verleenen, tenzij hem uit een onderzoek, dat hij behoort in te stellen, blijkt, dat op de school, waartegen bezwaar wordt gemaakt een kind, inwonende bij hen 'n eene inrichting onder beheer van hen, die bezwaar maken, nog geplaatst is of gedurende het jaar, voorafgaande aan de dagteekening der verklaring, geplaatst is geweest en de schoolopziener niet overtuigd is, dat liet kind uit bezwaar tegen het onderwijs van de lijst der leerlingen is afgeschreven.

Zoolang liet bezwaar blijft bestaan en de kinderen nog geen dertien jaar oud zijn, moet de verklaring " telkens na verloop van twaalf maanden opnieuw worden ingediend. Blijven ouders, voogden of verzorgers in gebreke zulks te doen, dan wordt het bezwaar geacht te zijn opgeheven.

Eveneens wordt het bezwaar geacht te zijn opgeheven, indien in de loop van het tijdvak van twaalf maanden, waarvoor de verklaring is overgelegd, voor een kind van de daarbij betrokken ouders, voogden of verzorgers plaatsing wordt aangevraagd op eene school, waartegen bezwaar is gemaakt.

Indien de arrondissementsschoolopzienei' zijne medeonderteekening eener verklaring weigert, geeft hij daarvan onmiddellijk met opgave van reden kennis aan den belanghebbende. Bij weigering kunnen ouders, voogden of verzorgers, binnen veertien dagen, nadat de weigering te hunner kennis is gekomen,

Gewijzigd Ontwerp.

ning, zijne medewerking te verleenen, tenzij hem blijkt, dat het kind op de school of eene der scholen, waartegen bezwaar wordt gemaakt, gedurende het jaar, voorafgaande aan de dagteekening der verklaring, geplaatst is geweest en de schoolopziener overtuigd is, dat geen ernstig gemoedsbezwaar tot aanvraag om vrijstelling heeft geleid.

Indien de arrondissementsschoolopziener zijne mede-onderteekening eener verklaring weigert, geeft hij daarvan onmiddellijk met opgave van redenen kennis aan den belanghebbende. Deze kan binnen veertien dagen, nadat de weigering te zijner kennis is gebracht, in hooger beroep komen bij den districts-

Sluiten