Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijzigd Untwerp.

ontnomen de afschrijving toe te staan op andere gronden, maar liet hoofd eener openbare school mag op andere gronden niet in die afschrijving bewilligen dan niet toestemming van den arrondissementsschoolopziener.

De vraag ligt echter voor de hand, wat het hoofd der school te doen heeft, indien afschrijving wordt gevraagd op grond van aanstaand vertrek naar eene andere gemeente ot op grond van overplaatsing op een andere school, terwijl hij twijfelt of een of ander werkelijk zal plaats vinden. Ook daarin is bij het artikel voorzien. Bij twijfel kan in afwachting wat gebeuren zal, veertien dagen verlot worden verleend.

Met betrekking tot leerlingen, die ambtshalve zijn ingeschreven, was nog eene afzonderlijke bepaling noodig. Het stelsel der wet brengt mede, dat de vader in de keuze der school volkomen vrij moet zijn, en dit beginsel is ook in dit artikel zoozeer volgehouden, dat een vader, die geen keuze heeft willen doen en zich ook op geene vrijstelling heeft willen of kunnen beroepen, desniettemin zijn kind. dat, omdat het geheel van onderwijs verstoken werd gelaten, ambtshalve op een school werd ingeschreven, terstond weder op een andere school kan overplaatsen of wel alsnog huisonderwijs kan laten geven. Ook bij vertrek uit de gemeente zal natuurlijk afvoering van de lijst niet mogen worden geweigerd. En ook om andere redenen zal zelfs gedurende de eerste zes maanden na de ambtshalve inschrijving de afvoering van de lijst nog wel kunnen worden gevorderd, maar dan alleen met toestemming van den schoolopziener.

Art. 9. Geldige redenen van tijdelijk schoolverzuim zijn:

i°. ongesteldheid van het kind;

2°. tijdelijke sluiting van de school of schorsing van het onderwijs;

3°. vervulling van godsdienstplichten ;

4°. een wettelijk voorschrift, hetwelk het tijdelijk bezoeken van de scholen verbiedt

Art. 12. Geldige redenen van tijdelijk schoolverzuim zijn:

i°. tijdelijke sluiting van de school of schorsing van het onderwijs;

2°. een wettelijk voorschrift, hetwelk het bezoeken van de school tijdelijk verbiedt;

3U. tijdelijke wegzending door het hoofd der school als tuchtmaatregel ;

4°. vergunning 0111 de school tijdelijk niet te bezoeken op grond van werkzaamheden in het belang van landbouw, tuinbouw, veehouderij of veenderij, verleend door den schoolopziener op grond van artikel 13 ;

5°. ongesteldheid van het kind, vervulling van godsdienstplichten of andere ernstige omstandigheden, die als geldige redenen kunnen worden beschouwd.

Sluiten